.

ხედვა

ბუნებასთან ჰარმონიაში მყოფი თავისუფალი, დემოკრატიული, არა ძალადობაზე დამყარებული საზოგადოების არსებობა.

 მისიაა

  • საზოგადოებაში მდგრადი განვითარების პრინციპების დანერგვა და სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრება;
  • ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების უზრუნველყოფა და გარემოს დეგრადაციის შეჩერება;
  • ადამიანის და საზოგადოების უფლებების დაცვა და გადაწყვიტელების მიღების პროცესში მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
  • კულტურული მემკვიდრეობისა და ტრადიციების მრავალფეროვნების დაცვა და შენარჩუნება;
  • დედამიწაზე მიმდინარე  ნეგატიური გლობალური ცვლილებების წინააღმდეგ კაცობრიობის ძალისხმევაში აქტიური თანმონაწილეობა;