“ჭაჭუნას აღკვეთილი” და მოსწავლე ახალგაზრდობა

პროექტი: “ჭაჭუნას აღკვეთილი” და მოსწავლე ახალგაზრდობა
დონორი ოგანიზაციები:  ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის  (WWF -ის) კავკასიის წარმომადგენლობა; ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო
განხორციელების დრო: 2005-2006.
პროექტის მიზანი:  კავკასიის ეკო-რეგიონში მდინარე იორის ტრანსასაზღვრო ზონაში არსებული საფრთხის წინაშე მყოფი ჭალის ტყის დაცვასა და აღდგენაზე ხელშეწყობა.
პროექტის ამოცანები: მდინარე ივრის ტრანსსასაზღვრო ზონაში სახელმწიფო აღკვეთილის მიმდებარე ტერიტორიის “ჭაჭუნას აღკვეთილის” ჭალის ტყის ფართობის შემცირების წინააღმდეგ ბრძოლის და მისი აღდგენის ხელშეწყობის მიზნით მოსახლეობის (მოსწავლე -ახალგაზრდობის) ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება.
ჩატარებული ღონისძიებები: 
• მომზადება და დაიბეჭდა საცნობარო ბუკლეტი “ გადავარჩინოთ ჭალის ტყეები – ჭაჭუნას აღკვეთილი”.
• ჩატარდა შეხვედრები დედოფლისწყაროს რაიონის საშუალო სკოლის პედაგოგებთან, გარემოსდაცვის სამინისტროს ადგილობრივი წარმომადგენლობსთანა, “ჭაჭუნას აღკვეთილის” დირექციასთან წარმოქმნილი პრობლემის არსისა და მოგვარების საკითხებთან დაკავშირებით;
• ჩატარდა ინტერაქტიული სემინარების დედოფლისწყაროს 7 სკოლის უფროსკლასელებთან და გავრცელდა საცნობარო ბუკლეტები;
• პრობლემის ირგვლივ, მოეწყო სასკოლო კონფერენციები სამიზნე სკოლებში. კონფერენციაში გამოვლენდა გამარჯვებულთა და მოხდა დაჯილდოვება.
• მოეწყო გამარჯვებულთა სარაიონო კონფერენცია, გამოვლენა გამარჯვებული მოსწავლეები და სკოლა მოეწყო მათი საზეიმო დაჯილდოება სხვადასხვა საჩუქრებით.
• თეზისების სახით გამოიცა და გავრცელედა კონფერენციაზე წარდგენილი საუკეთესო ნაშრომები.
შედეგები:
• გაიზარდა დედოფლისწყაროს რაიონის სკოლის მოსწავლეების ინფორმირებულობა სახელმწიფო აღკვეთილის მიმდებარე ტერიტორიის ივრის ჭალის ტყის დღევანდელი მდგომარეობის შესახებ, რამაც შექმნა წინაპირობა, მომავალში აქტიურად ჩაერთონ პრობლემის მოგვარების საქმეში;
• ამაღლდა მოსწავლე ახალგაზრდობის ცნობიერების დონე;
• ნაშრომების თეზისის სახით გამოცემამ ხელი შეუწყო პრობლემასთან დაკავშირებით ინფორმირებულობის გაზრდას მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მათ მშობლებს შორის, რაც შესაძლებელს გახდის შემდგომშიც აქტიური მონაწილეობა მიიღონ პრობლემის მოგვარების საქემეში.

კომენტარის დატოვება

Your email address will not be published.

*