დედოფლისწყაროში საბუნებისმეტყველო დისციპლინების მასწავლებლების შესაძლებლობათა გაძლიერება და მუდმივმოქმედი გარემოსდაცვითი წრეების ორგანიზება.

განხორციელებული/მდგრადი განვითარება, განათლება მდგრადი განვითარებისათვის და ეკოგანათლება/პროექტები
პროექტი: დედოფლისწყაროში საბუნებისმეტყველო დისციპლინების მასწავლებლების შესაძლებლობათა გაძლიერება და მუდმივმოქმედი გარემოსდაცვითი წრეების ორგანიზება.
დონორი ორგანიზაციები:  WECF-კავკასიის წარმომადგენლობისა და ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით:
განხორციელების დრო: 2007 წელი.
პროექტის მიზანი: დედოფლისწყაროს რეგიონის მასწავლებლებისათვის გარემოსდაცვით საკითხებში სპეციალური ტრენინგების ორგანიზების გზით რეგიონის მოზარდი თაობის ეკოლოგიური ცნობიერების გაზრდა და მათი ჩართვა გარემოსდაცვით საქმიანობაში.
პროექტის ამოცანები:
– დედოფლისწყაროს სკოლებში მუდმივმოქმედი და აქტიური ეკოლოგიური წრეების ჩამოყალიბება;
– დედოფლისწყაროს რეგიონის მოზარდი თაობის ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებით;
– დედოფლისწყაროს სკოლების საბუნებისმეტყველო დისციპლინათა მასწავლებლების შესაძლებლობების გაძლიერება;
– სპეციალური საგანმანათლებლო და მეთოდური ლიტერატურის მომზადება და გავრცელება.
შედეგები:
 • დედოფლისწყაროსა და მიმდებარე სოფლების სკოლების საბუნებისმეტყველო დისციპლინების მასწავლებელთათვის მომზადდა  ტრენინგის პროგრამა;
 • მომზადდა და დაიბეჭდა საგანმანათლებლო-მეთოდური პაკეტი, რომელმაც საფუძველი შეუქმნა რეგიონის სკოლებში ეკოლოგიური ბიბლიოთეკების ჩამოყალიბებას. იგი მოიცავს:
  – ბიომრავალფეროვნება და მისი დაცვა;
  – საქართველოს ტყეები;
  – გენმოდიფიცირეული ორგანიზმები და ბიოუსაფრთხოება;
  – ეროვნული პარკები და ნაკრძალები;
  – კლიმატის ცვლილება;
  – ენერგიის განახლებადი წყაროები;
  – წყალი და წყლის რესურსები;
  – ბიოლოგიური სოფლის მეურნეობა;
  – ნარჩენების მართვა.
 • მნიშვნელოვნად გაძლიერდა დედოფლისწყაროს რეგიონის მასწავლებელთა შესაძლებლობები გარემოსდაცვითი კლასგარეშე ღონისძიებების ორგანიზების საკითხებში;
 • ხელი შეეწყო დედოფლისწყაროს მოზარდების ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლებას და მათ ჩართვას გარემოსდაცვით საქმიანობაში;
 • საგანმანათლებლო-მეთოდური პაკეტი და სატრენინგო კურსი გამოსადეგია სხვა რეგიონებში ანალოგიური ღონისძიებების განხორციელებისთვისაც.

კომენტარის დატოვება

Your email address will not be published.

*