საქართველოში აღდგენადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებასა და ენერგო–ეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვაზე ხელშეწყობა

განხორციელებული/მდგრადი განვითარება, განათლება მდგრადი განვითარებისათვის და ეკოგანათლება/მდგრადი ენერგეტიკა/პროექტები
პროექტი: საქართველოში აღდგენადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებასა და ენერგო–ეფექტური  ტექნოლოგიების დანერგვაზე ხელშეწყობა
დონორი ორგანიზაცია: ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში
განხორციელების დრო: 2012 წელი
პროექტის მიზანი:
 საქართველოში აღდგენადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებისა  და ენერგო–ეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვისათვის ხელშეწყობა არასამთავრობო სექტორის ინიციატივების კონსოლიდირების, სამართლებრივი მხარდაჭერის უზრუნველყოფისა და სამთავრობო სტრუქტურებისა და მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების გზით.
პროექტის ამოცანები:
  • ქვეყნის არასამთავრობო სექტორისა და საზოგადოების სხვა წარმომადგენელთა ძალისხმევის კონცენტრირებისა და კონსოლიდირების ხელშეწყობა საკანონმდებლო და სამთავრობო სტრუქტურების, საქართველოში აღდგენადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებისა და ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების  ლობირების მიზნით;
  • ქვეყანაში აღდგენადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებისა და ენერგოეფექტურობის საკითხების საკანონმდებლო მხარდაჭერის ხელშეწყობა;
  • აღდგენადი ენერგიებისა და ენერგოეფეტურობის პოტენციალის საკითხებთან დაკავშირებით საზოგადოების ფართო ფენების ცნობიერების ამაღლება და გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესებში მათ აქტიურ ჩართულობაზე ხელშეწყობა.
პროექტის შედეგები:
  • მოხდა იდენტიფიცირებული და დაზუსტებულია ენერგეტიკის საკითხებით დაინტერესებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების მონაცემთა ბაზა;
  • მოხდა არასამთავრობო სექტორის კონსოლიდაცია აღდგენადი ენერგიებისა და ენერგოეფექტურობის საკითხებთან და კავშირებით და გაღრმავდა მათ შორის თანამშრომლობა;
  • გაიზარდა სამთავრობო და საკანონმდებლო სტრუქტურების წარმო მადგენელთა ინფორმი რების დონე აღდგენადი ენერგიებისა და ენერგოეფექტურობის საკითხებთან დაკავშირებით და მომზადდა საინფორმაციო საფუძველი ამ საკითხების სახელმწიფო პრიორიტეტებში  დანერგვისათვის;
  • მომზადდა რეკომენდაციები საქართველოში აღდგენადი ენერგიებისა და ენერგოეფექტურობის მიმართულებით პროტექციონისტული საკანონმდებლო ბაზის ლობირებისათვის;
  • ჩატარდა კონფერენცია, მიღებულ იქნა დეკლარაცია და საპროგრამო დოკუმენტი ქვეყანაში აღდგენადი ენერგიების გამოყენების და ენერგოეფექტურობის დანერგვასა და ფართოდ გავრცელებასთან დაკავშირებით. მასალები გადაეცა შესაბამის საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ორგანოებს და გავრცელდა ელექტრონული მედია საშუალებებით;
  • კონფერენციის დეკლარაციამ და საპროგრამო დოკუმენტმა შექმნა ერთიანი პლატფორმა არასამთავრობო სექტორის კოორდინირებული, ეფექტური და რეგულარული მოქმედებებისათვის, რითაც შეიქმნება ქსელური მუშაობის რეალური წინაპირობა.
  • გაზრდილია მოსახლეობის ფართო ფენების ინფორმირებულობა აღდგენადი ენერგიებისა და ენერგოეფექტურობის, შესაბამისი უახლოესი ტექნოლოგიების დანერგვის საკითხებთან დაკავშირებით.
მიღებული დეკლარაცია: არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების პოზიციათა დეკლარაცია საქართველოში ენერგიის განახლებადი  წყაროების ეფექტურად გამოყენებისა და ენერგოეფექტურობის არსებული დონის მკვეთრად გაუმჯობესების აუცილებლობის  თაობაზე.

 

 

 

კომენტარის დატოვება

Your email address will not be published.

*