Category archive

ბიოუსაფრთხოება და სუფთა საკვები

სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხარებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე (NAMA), სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარებისთვის“

in ბიოუსაფრთხოება და სუფთა საკვები/განხორციელებული/ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობა/მდგრადი განვითარება, განათლება მდგრადი განვითარებისათვის და ეკოგანათლება/მდგრადი ენერგეტიკა/პროექტები by
პროექტი: „სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხრეებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე – NAMA, სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარება“.
 დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი
პარტნიორები:
 • ქალები ევროპაში საერთო მომავლისათვის (WECF);
 • ეკოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია SEMA;
 • სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო;
 • ახალციხის საზოგადოების განვითარების ცენტრი.
პროექტის ხანგრძლივობა:  2013წლის 19 ნოემებრი – 2015 წლის 19 ნოემბერი
მოქმედების  ადგილი:  კახეთი, მცხეთა – მთიანეთი, სამცხე- ჯავახეთი, იმერეთ, სამეგრელო
პროექტის მიზნები და ამოცანები:
 • კლიმატის შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა დაბალნახშირბადიან ეკონომიკაზე გადასვლისათვის;
 • ადგილობრივ თემებში ალტერნატიული და დაბალემისიური ტექნოლოგიების დანერგვა, ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის  გააუმჯობესება ტრადიციული ენერგო-მატარებლების ჩანაცვლების გზით და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებაზე  ხელშეუწყობით;
 • დაინტერესებულ მხარეებთან NAMA-ს (ეროვნულად მისაღები შერბილების ქმედებები) ერთობლივად შემუშავება – მზის კოლექტორებისა და ენერგო ეფექტური ღუმელების   დანერგვისათვის ტექნიკური და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერებისა  და ადვოკატირებისათვის  საჭირო პოლიტიკის  განხორციელებით;
 • ნიადაგის მომზადება სოფლად მაცხოვრებელი ოჯახებისა და მცირე და საშუალო მეწამეებისათვის  მზის კოლექტორებისა და  ენერგო ეფეეფექტური ღუმელების დასამონტაჟებლად (10,000 ერთეული ) ადვილად ხელმისაწვდომი ინვესტიციების დანერგვით; MVR (გაზომვა, ანგარიშგება და შემოწმება) მექანიზმების განვითარება;
 • დაინტერესებულ მხარეთა – ხელისუფლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და საშუალო ბიზნესის ჩართვა Nama-ს განვითარების პროცესში;
 • სიღარიბის დაძლევაზე ხელშეწყობა.
საქმიანობები და შედეგები:
გაიმართა მრგვალი მაგიდები, სამუშაო შეხვედრები, სემინარები, სწავლებები, გადამზადებები და დიალოგები:
 • საერთაშორისო დონეზე;
 • საქართველოს სამთავრობო და ადგილობრივ სტრუქტურებთან;
 • მოსახლეობასთან;
 • არასამთავრობო სექტორთან;
 • ექსპერტებთან და სპეციალისტებთან;
 • ბიზნეს და საბანკო სექტორთან;
 • ჟურნალისტებთან;
 • მომზადდა, გამოიცა და გავრცელდა საინფორმაციო მასალები (ტრიფლეტები, სახელმძღვანელოები , ჟურნელები), მოეწყო რადიო და ტელეგადაცემები;
 • დაიბეჭდა საგაზეთო სტატიები, გავრცელდა ინფორმაციები სოციალური ქსელების მეშვეობით;
 • შემუშავდა შესაბამისი ფინანსური მექანიზმი, მოეწყო კონსულტაციები უკვე არსებულ ფინანსურ დაწესებულებებთან და განვითარების ბანკების ექსპერტებთან;
 • გაკეთდა ბაზრისა და მოსახლეობის კვლევები;
 • შემუშავდა საბაზისო NAMA სცენარი და დამუშავდა MRV (გაზომვა, ანგარიშგება და შემოწმება) მექანიზმების განვითარების მეთოდოლოგია;
 • დამონტაჟდა სამოდელო 50 მზით წყალგამაცხელებელი და 50 ენერგოეფექტური ღუმელი;
 • ხელი შეეწყო და ჩამოყალიბდა 4 ენერგო კოოპერატივი;
 • ჩამოყალიბების პროცესშია „ქოლგა ენერგოკოოპერატივი“  საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით;
 • გაძლიერდა 5 რეგიონში ადგილობრივი ხელისუფლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლების ტექნიკური, ფინანსური და სხვა შესაძლებლობები დაბალ ნახშირბადიან ეკონომიკაზე გადასვლის ხელშეწყობისა და   NAMA-ს განხორციელებასთან დაკავშირებით;
 • 5 რეგიონში გაძლიერდა ადგილობრივი პარტნიორების შესაძლებლობები (ფერმერები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რესურს–ცენტრები, საზოგადოებრივი ინსტიტუტები, მოსახლეობა) შეთავაზებული ტექნოლოგიების სწორად დამონტაჟების, გამოყენებისა და მონიტორინგის  კუთხით;
 • მომზადდა ნიადაგი  5 რეგიონში   სოფლად მაცხოვრებელი   ოჯახების, მცირე და საშუალო მეწამეებისათვის  10,000 ერთეული მზის  წყალგამაცხელებელი -კლექტორისა და 10 000 ენერგო ეფეეფექტური ღუმელის დასამონტაჟებლად  ადვილად ხელმისაწვდომი ინვესტიციებისა და უპროცენტო განვადებების   გამოყენებით;
 • მომზადდა პროექტი ბიომასის ეფექტიანი გამოყენება,  გენდერულად  მგრძნონიარე, სამართლიანი, კლიმატურად უსაფრთხო და მდგრადი სასოფლო განვითარებისათვის.
პუბლიკაციები:
 • “სამშენებლო მითითებები მზით წყლის გამათბობლებისათვის“ ;
 • ლიფლეტი: „ეროვნულად მისაღები შერბილების ქმედებები (ემშქ) – NAMA”;
 • „ენერგოეფექტური ღუმელები – მშენებლობა“ გზამკვლევი;
 • ლიფლეტი – გლობალური დათბობით გამოწვეული კლიმატის ცვლილება 2015
 • ჩვენი ორგანიზაციის პერიოდულ ბიულეტენში “გარემო და საზოგადოება” დაიბეჭდა ინფორმაცია NAMA და პროექტის შესახებ ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

ბიოფერმების მნიშვნელობა საქართველოსთვის

in ბიოუსაფრთხოება და სუფთა საკვები/განხორციელებული/პროექტები by
პროექტი: ბიოფერმების მნიშვნელობა საქართველოსთვის.
 შესრულების დრო: 1995-1997.
დონორი ორგანიზაცია: TASIC.
პროექტის მიზანი: საქართველოში ბიოფერმერობის დანერგვაზე ხელშეწყობა.
პროექტის შედეგი: პროექტმა საფუძველი ჩაუყარა საქართველოში ორგანული მეურნეობების შექმნას
გადასვლა ზემოთ