Category archive

განხორციელებული

სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხარებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე (NAMA), სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარებისთვის“

in ბიოუსაფრთხოება და სუფთა საკვები/განხორციელებული/ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობა/მდგრადი განვითარება, განათლება მდგრადი განვითარებისათვის და ეკოგანათლება/მდგრადი ენერგეტიკა/პროექტები by
პროექტი: „სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხრეებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე – NAMA, სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარება“.
 დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი
პარტნიორები:
 • ქალები ევროპაში საერთო მომავლისათვის (WECF);
 • ეკოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია SEMA;
 • სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო;
 • ახალციხის საზოგადოების განვითარების ცენტრი.
პროექტის ხანგრძლივობა:  2013წლის 19 ნოემებრი – 2015 წლის 19 ნოემბერი
მოქმედების  ადგილი:  კახეთი, მცხეთა – მთიანეთი, სამცხე- ჯავახეთი, იმერეთ, სამეგრელო
პროექტის მიზნები და ამოცანები:
 • კლიმატის შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა დაბალნახშირბადიან ეკონომიკაზე გადასვლისათვის;
 • ადგილობრივ თემებში ალტერნატიული და დაბალემისიური ტექნოლოგიების დანერგვა, ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის  გააუმჯობესება ტრადიციული ენერგო-მატარებლების ჩანაცვლების გზით და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებაზე  ხელშეუწყობით;
 • დაინტერესებულ მხარეებთან NAMA-ს (ეროვნულად მისაღები შერბილების ქმედებები) ერთობლივად შემუშავება – მზის კოლექტორებისა და ენერგო ეფექტური ღუმელების   დანერგვისათვის ტექნიკური და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერებისა  და ადვოკატირებისათვის  საჭირო პოლიტიკის  განხორციელებით;
 • ნიადაგის მომზადება სოფლად მაცხოვრებელი ოჯახებისა და მცირე და საშუალო მეწამეებისათვის  მზის კოლექტორებისა და  ენერგო ეფეეფექტური ღუმელების დასამონტაჟებლად (10,000 ერთეული ) ადვილად ხელმისაწვდომი ინვესტიციების დანერგვით; MVR (გაზომვა, ანგარიშგება და შემოწმება) მექანიზმების განვითარება;
 • დაინტერესებულ მხარეთა – ხელისუფლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და საშუალო ბიზნესის ჩართვა Nama-ს განვითარების პროცესში;
 • სიღარიბის დაძლევაზე ხელშეწყობა.
საქმიანობები და შედეგები:
გაიმართა მრგვალი მაგიდები, სამუშაო შეხვედრები, სემინარები, სწავლებები, გადამზადებები და დიალოგები:
 • საერთაშორისო დონეზე;
 • საქართველოს სამთავრობო და ადგილობრივ სტრუქტურებთან;
 • მოსახლეობასთან;
 • არასამთავრობო სექტორთან;
 • ექსპერტებთან და სპეციალისტებთან;
 • ბიზნეს და საბანკო სექტორთან;
 • ჟურნალისტებთან;
 • მომზადდა, გამოიცა და გავრცელდა საინფორმაციო მასალები (ტრიფლეტები, სახელმძღვანელოები , ჟურნელები), მოეწყო რადიო და ტელეგადაცემები;
 • დაიბეჭდა საგაზეთო სტატიები, გავრცელდა ინფორმაციები სოციალური ქსელების მეშვეობით;
 • შემუშავდა შესაბამისი ფინანსური მექანიზმი, მოეწყო კონსულტაციები უკვე არსებულ ფინანსურ დაწესებულებებთან და განვითარების ბანკების ექსპერტებთან;
 • გაკეთდა ბაზრისა და მოსახლეობის კვლევები;
 • შემუშავდა საბაზისო NAMA სცენარი და დამუშავდა MRV (გაზომვა, ანგარიშგება და შემოწმება) მექანიზმების განვითარების მეთოდოლოგია;
 • დამონტაჟდა სამოდელო 50 მზით წყალგამაცხელებელი და 50 ენერგოეფექტური ღუმელი;
 • ხელი შეეწყო და ჩამოყალიბდა 4 ენერგო კოოპერატივი;
 • ჩამოყალიბების პროცესშია „ქოლგა ენერგოკოოპერატივი“  საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით;
 • გაძლიერდა 5 რეგიონში ადგილობრივი ხელისუფლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლების ტექნიკური, ფინანსური და სხვა შესაძლებლობები დაბალ ნახშირბადიან ეკონომიკაზე გადასვლის ხელშეწყობისა და   NAMA-ს განხორციელებასთან დაკავშირებით;
 • 5 რეგიონში გაძლიერდა ადგილობრივი პარტნიორების შესაძლებლობები (ფერმერები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რესურს–ცენტრები, საზოგადოებრივი ინსტიტუტები, მოსახლეობა) შეთავაზებული ტექნოლოგიების სწორად დამონტაჟების, გამოყენებისა და მონიტორინგის  კუთხით;
 • მომზადდა ნიადაგი  5 რეგიონში   სოფლად მაცხოვრებელი   ოჯახების, მცირე და საშუალო მეწამეებისათვის  10,000 ერთეული მზის  წყალგამაცხელებელი -კლექტორისა და 10 000 ენერგო ეფეეფექტური ღუმელის დასამონტაჟებლად  ადვილად ხელმისაწვდომი ინვესტიციებისა და უპროცენტო განვადებების   გამოყენებით;
 • მომზადდა პროექტი ბიომასის ეფექტიანი გამოყენება,  გენდერულად  მგრძნონიარე, სამართლიანი, კლიმატურად უსაფრთხო და მდგრადი სასოფლო განვითარებისათვის.
პუბლიკაციები:
 • “სამშენებლო მითითებები მზით წყლის გამათბობლებისათვის“ ;
 • ლიფლეტი: „ეროვნულად მისაღები შერბილების ქმედებები (ემშქ) – NAMA”;
 • „ენერგოეფექტური ღუმელები – მშენებლობა“ გზამკვლევი;
 • ლიფლეტი – გლობალური დათბობით გამოწვეული კლიმატის ცვლილება 2015
 • ჩვენი ორგანიზაციის პერიოდულ ბიულეტენში “გარემო და საზოგადოება” დაიბეჭდა ინფორმაცია NAMA და პროექტის შესახებ ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

საქართველოში აღდგენადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებასა და ენერგო–ეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვაზე ხელშეწყობა

in განხორციელებული/მდგრადი განვითარება, განათლება მდგრადი განვითარებისათვის და ეკოგანათლება/მდგრადი ენერგეტიკა/პროექტები by
პროექტი: საქართველოში აღდგენადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებასა და ენერგო–ეფექტური  ტექნოლოგიების დანერგვაზე ხელშეწყობა
დონორი ორგანიზაცია: ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში
განხორციელების დრო: 2012 წელი
პროექტის მიზანი:
 საქართველოში აღდგენადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებისა  და ენერგო–ეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვისათვის ხელშეწყობა არასამთავრობო სექტორის ინიციატივების კონსოლიდირების, სამართლებრივი მხარდაჭერის უზრუნველყოფისა და სამთავრობო სტრუქტურებისა და მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების გზით.
პროექტის ამოცანები:
 • ქვეყნის არასამთავრობო სექტორისა და საზოგადოების სხვა წარმომადგენელთა ძალისხმევის კონცენტრირებისა და კონსოლიდირების ხელშეწყობა საკანონმდებლო და სამთავრობო სტრუქტურების, საქართველოში აღდგენადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებისა და ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების  ლობირების მიზნით;
 • ქვეყანაში აღდგენადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებისა და ენერგოეფექტურობის საკითხების საკანონმდებლო მხარდაჭერის ხელშეწყობა;
 • აღდგენადი ენერგიებისა და ენერგოეფეტურობის პოტენციალის საკითხებთან დაკავშირებით საზოგადოების ფართო ფენების ცნობიერების ამაღლება და გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესებში მათ აქტიურ ჩართულობაზე ხელშეწყობა.
პროექტის შედეგები:
 • მოხდა იდენტიფიცირებული და დაზუსტებულია ენერგეტიკის საკითხებით დაინტერესებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების მონაცემთა ბაზა;
 • მოხდა არასამთავრობო სექტორის კონსოლიდაცია აღდგენადი ენერგიებისა და ენერგოეფექტურობის საკითხებთან და კავშირებით და გაღრმავდა მათ შორის თანამშრომლობა;
 • გაიზარდა სამთავრობო და საკანონმდებლო სტრუქტურების წარმო მადგენელთა ინფორმი რების დონე აღდგენადი ენერგიებისა და ენერგოეფექტურობის საკითხებთან დაკავშირებით და მომზადდა საინფორმაციო საფუძველი ამ საკითხების სახელმწიფო პრიორიტეტებში  დანერგვისათვის;
 • მომზადდა რეკომენდაციები საქართველოში აღდგენადი ენერგიებისა და ენერგოეფექტურობის მიმართულებით პროტექციონისტული საკანონმდებლო ბაზის ლობირებისათვის;
 • ჩატარდა კონფერენცია, მიღებულ იქნა დეკლარაცია და საპროგრამო დოკუმენტი ქვეყანაში აღდგენადი ენერგიების გამოყენების და ენერგოეფექტურობის დანერგვასა და ფართოდ გავრცელებასთან დაკავშირებით. მასალები გადაეცა შესაბამის საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ორგანოებს და გავრცელდა ელექტრონული მედია საშუალებებით;
 • კონფერენციის დეკლარაციამ და საპროგრამო დოკუმენტმა შექმნა ერთიანი პლატფორმა არასამთავრობო სექტორის კოორდინირებული, ეფექტური და რეგულარული მოქმედებებისათვის, რითაც შეიქმნება ქსელური მუშაობის რეალური წინაპირობა.
 • გაზრდილია მოსახლეობის ფართო ფენების ინფორმირებულობა აღდგენადი ენერგიებისა და ენერგოეფექტურობის, შესაბამისი უახლოესი ტექნოლოგიების დანერგვის საკითხებთან დაკავშირებით.
მიღებული დეკლარაცია: არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების პოზიციათა დეკლარაცია საქართველოში ენერგიის განახლებადი  წყაროების ეფექტურად გამოყენებისა და ენერგოეფექტურობის არსებული დონის მკვეთრად გაუმჯობესების აუცილებლობის  თაობაზე.

 

 

 

ადგილობრივი პოტენციალის შექმნა სოფლად მდგრადი განვითარებისათვის

in განხორციელებული/მდგრადი ენერგეტიკა/პროექტები by
პროექტის სახელი: ადგილობრივი პოტენციალის შექმნა სოფლად მდგრადი განვითარებისათვის
დონორი ორგანიზაცია:  ევროკავშირი
განხორციელების დრო: 1/02/2010 – 1/07/2011
პარტნიორები:
WECF – ევროპის ქალები საერთო მომავლისათვის;
საქართველოს ეკოლოგიურ მიწათმოქმედთა ასოციაცია “სემა”;
 „სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო“;
„საზოგადოების განვითარების ახალციხის ცენტრი“.
პროექტის ლოკაცია:
 • სამეგრელო – აბაშისა და ხობის რაიონები;
 • იმერეთი – ხონის რაიონი;
 • მცხეთა-მთანეთი – ქ. მცხეთა;
 • შიდა ქართლი – გორი, ხაშური, კასპი;
 • სამცხე-ჯავახეთი – ახალციხე, ადიგენი, ნინოწმინდა;
 • კახეთი – საგარეჯოს რაიონი.
პროექტი მიზნად ისახავს:
 • განახლებადი და ალტერნატიული ენერგო-ტექნოლოგიების დანერგვაზე ხელშეწყობას;
 • ეკო-სანიტარიისა და უსაფრთხო სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობაზე ხელშეწყობას;
 • პროექტის სამიზნე ჯგუფებისა და სხვა დაინტერესებული პირების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებას;
 • მოსახლეობის შეჭირვებული ფენებისათვის საკუთარი შემოსავლების გენერირებისა და მცირე საოჯახო ბიზნესების განვითარებაზე ხელშეწყობას;
 • მდგრადი სოფლის-მეურნეობის განვითარებაზე ხელშეწყობას.
 შედეგები:
 • განხორციელდება 5 რეგიონის შესწავლა მათი საჭიროებების განსაზღვრის მიზნით.
 • ჩატარდა 15 შეხვედრა პარტნიორი ორგანიზაციებისათვის;
 • რაიონის მუნიციპალიტეტებში 14 ლოკაციაზე ჩატარდა 24 შეხვედრა;
 • გერმანელ კოლეგებთან თანამშრომლობით შეიქმნა 5 ადგილობრივი რესურს-ცენტრი, რომელიც აწარმოებს მზის კოლექტორებს;
 • 3 რესურს-ცენტრი აწარმოებს სხვადასხვა სახის ეკო-ტუალეტებს, უზრუნველყოფს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას მათ მშენებლობასა და მოვლაზე. განხორციელდა 2 სასკოლო და 10 საოჯახო ეკოტუალეტის მშენებლობა.
 • პარტნიორ ორგანიზაციებს ჩაუტარდათ 3-დღიანი ტრენინგი EREA/PERERA-ს მეთოდით თემის მობილიზაციაზე.
 • 60 ადამიანი გაიწვრთნა RSDI რესურს ცენტრში ალტერნატიულ ენერგიებზე – ჩატარდა 6 ტრენინგი
 • ალტერნატიული ენერგიების დანერგვის შესალებლობებზე ჩატარდა 68 სემინარი და სამუშაო შეხვედრა.
 • 6 წყლის უსაფრთხოების გეგმა განხორციელდება 6 სკოლაში.
 • 28 ოჯახმა გაიუმჯობესა ცხოვრების დონეს.
 • სოფლებში მოეწყო 10 საკომპოსტე.
 • დაარსდა 5 მცირე ბიზნეს ცენტრის საქართველოს 5 რეგიონში.
 • აღმოსავლეთ საქ-ში შეიქმნა ალტერნატიული ტექნოლოგიების (მზის კოლექტორების, საჩირეების და სხვ) 1-სემი-ინდუსტრიული საწარმო
 • შეიქმნა 4 მცირე საწარმო, სადაც მზადდება ეკო-ტუალეტები, მზის კოლექტორები და საჩირეები.
 • 6 თემში ჩატარდება წყლის ბაქტერიოლოგიური ანალიზი.
 • მომზადდა 2 ეროვნული და 5 რეგიონალუ01რი სატელევიზიო გადაცემა, მოხდა 11 საგაზეთო სტატიის დაბეჭდვა და 8 მედია ღონისძიების ორგანიზება.
 • ჩატარდა 1 მაღალი დონის კონფერენცია, სადაც მოწვეული იყვნენ სამთავრობო უწყებებიდან (დაახ. 70 ადამიანი) დონორები, არასამთავრობო ორგანიზაციები. მომზადდა 2 რეკომენდაცია განახლებად ენერგიასა და სანიტარიასთან დაკავშირებით.
გამოცემები და პუბლიკაციები:
 • „მზის კოლექტორების მშენებლობა საოჯახო პირობებში მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობისათვის“;
 • „მზის ხილისა და ბოსტნეულის საშრობების მშენებლობა“;
 • „მზის კოლექტორების მშენებლობა, მონტაჟი და გამოყენება“;
 • „წყლის უსაფრთხოების გეგმის სახელმძღვანელო სკოლის მოსწავლეებისათვის“ (თარგმანი);
 • „უსაფრთხო სანიტარიის სახელმძღვანელო (WECF-ის გამოცემის თარგმანი)
 • „განახლებადი ენერგიების გამოყენება საქართველოში“;
 • „უსაფრთხო სანიტარია საქართველოში“ – მშრალი ტიპის ტუალეტების გამოცდილებით;
 • „უსაფრთხო სანიტარიის განვითარების ხელშეწყობა“;
 • „ჩალის შენობის მშენებლობა და ენერგო-ეფექტური შენობები“;
 • „ალტერნატიული ტექნოლოგიები და მათი დეცენტრალიზებული განვითარება სოფლად“;
 • პოსტერი, რომელიც ასახავს ნიმუშს სოფლის მდგრად განვითარებაზე;
 •  რესურს-ცენტრების საქმიანობების ამსახველი 4 სხვადასხვა ლიფლეტი.

 

http://www.wecf.eu/english/articles/2011/01/rcda-georgiacentre.php

http://www.wecf.eu/english/about-wecf/issues-projects/projects/ela/ela.php.

http://www.wecf.eu/english/about-wecf/issues-projects/projects/reducing_hazardouschemicals.php

http://www.wecf.eu/english/articles/2010/08/Training_on_construction_of_solar_collectors_and_fruit_dryers.php

გარემო და უსაფრთხოება სამხრეთ კავკასიაში: ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა – წყლის რესურსებზე ფოკუსირებით

in განხორციელებული/მტკნარი წყლის, ჭაობებისა და შავი ზღვის სანაპირო ზოლის დაცვა/პროექტები by
პროექტის სათაური: „გარემო და უსაფრთხოება სამხრეთ კავკასიაში: ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა – წყლის რესურსებზე ფოკუსირებით“

დონორები: შვეიცარიის ფედერალური საგარეო საქმეთა დეპარტამენტი, ბერნის უნივერსიატეტის გარემოსა და განვითარების ცენტრი (გგც).
პროექტის შესრულების ვადები: 01/02/2010 – 01/07/2011
პროექტის შესრულების ადგილი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი – სოფ. ჰერეთისკარი.
პროექტის მიზანი:
 • საქართველოსა და აზერბაიჯანის ტრანსსასაზღვრო სოფლების დაახლოვებასა და თანამშრომლობას წყლის რესურსების დაცვისა და სწორი მართვის საკითხებში;
 • პროექტის სამიზნე ჯგუფებისა და სხვა დაინტერესებული პირების ცნობიერების ამაღლებას უსაფრთხო წყლისა და სანიტარიის საკითხებში;
 • ტრანსსასაზღვრო მდინარე ალაზნის დაბინძურების შემცირებაზე ხელშეწყობას;
 • ხე-ტყის ჭრის შემცირებას მდინარე ალაზნის ჭალის ტყეებში;
 • წყლის რესურსების უსაფრთხოების მიღწევას;
 • სასმელი წყლის სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფაზე ხელშეწყობას
პროექტის პარტნიორები:  ადგილობრივი სათემო კავშირი “ჰერეთი”
პროექტის ლოკაცია: სოფელი ჰერეთისკარი.
საქმიანობა:
 • ტრანსსასაზღვრო მდინარე მტკვრთან დაკავშირებით ყველა მიმდინარე და განხორციელებული პროექტების მიმოხილვა;
 • სოფელი ჰერეთისკარის საწყისი სიტუაციის შესწავლა (სოციოლოგიური კვლევა);
 • მდინარე ალაზნის გეო-ეკოლოგიური მდგომარეობის მიმოხილვა;
 • სასწავლო -საგანმანათლებლო სემინარის ორგანიზება;
 • მიკრო პროექტების განხორციელება.
გადაიჭრა შემდეგი სახის  პრობლემები:
 • გაიწმინდა სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დაბინძურებული 1400 სიგრძის საწრეტი არხი, იგი დაუკავშირდა მდ. ალაზან,ს რამაც შესაძლებელი გახადა ხელოვნურად შექმნილი ჭაობის ამოშრობა.;
 • აშენდა მშრალი ტიპის ეკოტუალეტები;
 • საწრეტი არხების გასწვრივ, მოსახლეობის მოთხოვნით, გაშენდა პაულოვნიის ხეივანი.
  პროექტის შედეგები:
 • შედგა ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობა;
 • ცნობიერება აუმაღლდა ადგილობრივ მოსახლეობას წყლის რესურსების მდგრადი მართვის კუთხით;
 • ხელი შეეწყო საზოგადოების ჩართულობას პრობლემების გადაწყვეტის საკითხებში;
 • დაინერგა ახალი, ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიები სოციალური გარემოს გასაუმჯობესებლად;
 • გამოიცა ბროშურა: “ჰერეთისკარის პრობლემისა და გადაჭრის გზების შესახებ”.

საქართველოში “კლიმატის კვირეული 2009” ორგანიზება

in Uncategorized/განხორციელებული/მდგრადი განვითარება, განათლება მდგრადი განვითარებისათვის და ეკოგანათლება/პროექტები by
პროექტი: საქართველოში “კლიმატის კვირეული 2009” ორგანიზება.
დონორი ორგანიზაციები:  საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა; გერმანიის გარემოს დაცვის, ბუნებრივი კონსევაციისა და ატომური უსაფრთხოების ფედერალური სამინისტრო;
პარტნიორი ორგანიზაციები:ევროპელი ქალები საერთო მომავლისათვის – WECF-თან თანამშრომლობით.
შედეგი: ჩატარდა კონფერენცია”სამხრეთ კავკასიის არსამთავრობო ორგანიზაციათა შესაძლებლობების გაძლიერება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული შედეგების და მისი  შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ”.

საქართველოს სოფლის რეგიონებში ახალი, მდგრადი მეთოდების დანერგვა

in განხორციელებული/მდგრადი განვითარება, განათლება მდგრადი განვითარებისათვის და ეკოგანათლება/მდგრადი ენერგეტიკა/პროექტები by
პროექტი: საქართველოს სოფლის რეგიონებში ახალი, მდგრადი მეთოდების დანერგვა: სანიტარულ-პროფილაქტიკური პრობლემების გადაჭრის, უსაფრთხო სასმელი წყლისა და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე ხელშეწყობის მიზნით.
დონორი ორგანიზაციები: ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრო; “ევროპელი ქალები საერთო მომავლისათვის”- WECF-ის მხარდაჭერით.
განხორციელების დრო: 2008-2010
პროექტის განხორციელების ადგილი:
სამეგრელოს რეგიონი:  აბაშის რაიონი სოფ. სეფიეთი; სენაკის რაიონი: სოფ. თეკლათი და ნოსირი;
იმერეთის რეგიონი:  ხონის რაიონი სოფ. მათხოჯი.
პროექტის მიზანი:
ადგილობრივი შეჭირვებული მოსახლეობის, კერძო სექტორის, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, მმართველი ორგანოებისა და სხვა ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება.
 პროექტის შედეგები:
სამიზნე სოფლებში:
 • 18 ოჯახისთვის აშენდა მშრალი ტიპის ეკო-ტუალეტები;
 • 18 ოჯახისათვის დამონტაჟდა მზის ენერგიით წყლის გათბობის მარტივი მოწყობილობები;
 • 18 ოჯახისათვის გაკეთდა მოხმარებული წყლის, ნიადაგის მარტივი ტიპის ფილტრები;
 • 11 ოჯახისათვის აგებულ იქნა ინდივიდუალური მოხმარების ჭები;
 • მათხოჯის დედათა მონასტერში აშენდა 10 მ3 ტევადობის ბიოგაზის დანადგარი, დამონტაჟდა 100 ლ-იანი მზის კოლექტორი და აშენდა 2 მშრალი ტიპის ეკო- ტუალეტი;
 • მომზადდა და დაიბეჭდა 2 საგაზეთო სტატია;
 • მომზადდა და გადაიცა 1 რადიო და II სატელევიზიო გადაცემა;
 • გამოიცა ბიულეტენი “გარემო და საზოგადოება” და სახელმძღვანელოები:
 1.  “ბიოგაზის დანადგარის აშენება და ექსპლუატაცია”;
 2. “მზის ენერგიით წყლის გათბობის მარტივი მოწყობილობები”;
 3.  “ინდივიდუალური ჭების მოხმარების ჰიგიენური წესები”.

“კომპოსტირების მეთოდის დანერგვა ქ.თბილისის პარკებში ნარჩენების მდგრადი მართვის ხელშეწყობის მიზნით”

in განხორციელებული/მდგრადი განვითარება, განათლება მდგრადი განვითარებისათვის და ეკოგანათლება/ნარჩენების მართვა/პროექტები by
პროექტი: კომპოსტირების მეთოდის დანერგვა ქ.თბილისის პარკებში ნარჩენების მდგრადი მართვის ხელშეწყობის მიზნით”.
დონორი ორგანიზაციები: საქართველოში ნიდერლანდების საელჩოს  MATRA-ს პროგარმა.
 განხორციელების დრო: 2008-2009.
პროექტის მიზანი: პროექტი ითვალისწინებს ნარჩენების მდგრადი მართვის ხეშეწყობას ქ.თბილისის პარკებში კომპოსტირების დანერგვის საშუალებით.
პროექტის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისის 5 დასვენებისა და გართობის პარკი.
პროექტის შედეგები: 
 1. დაიდგა 15 ხის კონსტრუქციის კომპოსტერი;
 2. პარკების ადმინისტრაციას გადაეცათ ფოთლების და ხის ტოტების დასაქუცმაცებელი ხელსაწყოები და დანადგარები;
 3. ადმინისტრაციასა და პერსონალს ჩაუტარდათ სემინარები კომპოსტირების საკითხებთან დაკავშირებით;
 1. მომზადდა და გავრცელდა პლაკატი, კალენდარი და ლიფლეტი კომპოსტირების საკითხებთან დაკავშირებით;
 2. გამოიცა სახელმძღვანელო “კომპოსტირება საოჯახო პირობებში“;
 3. გამოიცა ნარჩენების პრობლემისადმი მიძღვნილი ბიულეტენი“ გარემო და საზოგადოება“;
 4. სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია როგორც პროექტის, ასევე ზოგადად კომპოსტირების მეთოდის შესახებ.
 5.  

დედოფლისწყაროში საბუნებისმეტყველო დისციპლინების მასწავლებლების შესაძლებლობათა გაძლიერება და მუდმივმოქმედი გარემოსდაცვითი წრეების ორგანიზება.

in განხორციელებული/მდგრადი განვითარება, განათლება მდგრადი განვითარებისათვის და ეკოგანათლება/პროექტები by
პროექტი: დედოფლისწყაროში საბუნებისმეტყველო დისციპლინების მასწავლებლების შესაძლებლობათა გაძლიერება და მუდმივმოქმედი გარემოსდაცვითი წრეების ორგანიზება.
დონორი ორგანიზაციები:  WECF-კავკასიის წარმომადგენლობისა და ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით:
განხორციელების დრო: 2007 წელი.
პროექტის მიზანი: დედოფლისწყაროს რეგიონის მასწავლებლებისათვის გარემოსდაცვით საკითხებში სპეციალური ტრენინგების ორგანიზების გზით რეგიონის მოზარდი თაობის ეკოლოგიური ცნობიერების გაზრდა და მათი ჩართვა გარემოსდაცვით საქმიანობაში.
პროექტის ამოცანები:
– დედოფლისწყაროს სკოლებში მუდმივმოქმედი და აქტიური ეკოლოგიური წრეების ჩამოყალიბება;
– დედოფლისწყაროს რეგიონის მოზარდი თაობის ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებით;
– დედოფლისწყაროს სკოლების საბუნებისმეტყველო დისციპლინათა მასწავლებლების შესაძლებლობების გაძლიერება;
– სპეციალური საგანმანათლებლო და მეთოდური ლიტერატურის მომზადება და გავრცელება.
შედეგები:
 • დედოფლისწყაროსა და მიმდებარე სოფლების სკოლების საბუნებისმეტყველო დისციპლინების მასწავლებელთათვის მომზადდა  ტრენინგის პროგრამა;
 • მომზადდა და დაიბეჭდა საგანმანათლებლო-მეთოდური პაკეტი, რომელმაც საფუძველი შეუქმნა რეგიონის სკოლებში ეკოლოგიური ბიბლიოთეკების ჩამოყალიბებას. იგი მოიცავს:
  – ბიომრავალფეროვნება და მისი დაცვა;
  – საქართველოს ტყეები;
  – გენმოდიფიცირეული ორგანიზმები და ბიოუსაფრთხოება;
  – ეროვნული პარკები და ნაკრძალები;
  – კლიმატის ცვლილება;
  – ენერგიის განახლებადი წყაროები;
  – წყალი და წყლის რესურსები;
  – ბიოლოგიური სოფლის მეურნეობა;
  – ნარჩენების მართვა.
 • მნიშვნელოვნად გაძლიერდა დედოფლისწყაროს რეგიონის მასწავლებელთა შესაძლებლობები გარემოსდაცვითი კლასგარეშე ღონისძიებების ორგანიზების საკითხებში;
 • ხელი შეეწყო დედოფლისწყაროს მოზარდების ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლებას და მათ ჩართვას გარემოსდაცვით საქმიანობაში;
 • საგანმანათლებლო-მეთოდური პაკეტი და სატრენინგო კურსი გამოსადეგია სხვა რეგიონებში ანალოგიური ღონისძიებების განხორციელებისთვისაც.

ჭარბტენიანი ტერიტორიების საერთაშორისო დღის – 2 თებერვლისადმი მიძღვნილი სემინარების მოწყობა ქალაქებში: ფოთი, ლანჩხუთი და სენაკი

in განხორციელებული/მტკნარი წყლის, ჭაობებისა და შავი ზღვის სანაპირო ზოლის დაცვა/პროექტები by
პროექტი:  ჭარბტენიანი ტერიტორიების საერთაშორისო დღის – 2 თებერვლისადმი მიძღვნილი სემინარების მოწყობა ქალაქებში: ფოთი, ლანჩხუთი და სენაკი.
დონორი ორგანიზაციები: საქართველოს სანაპირო ზონის ინტეგრირებული მართვის ცენტრი.
განხორციელების დრო:  2006
პროექტის მიზანი და ამოცანები:  პროექტის მიმართული იყო მოსახლეობის ფართო მასების ცნობიერების ამაღლებისაკენ ჭაობების შესახებ და მიმდინარეობდა კოლხეთის დაცული ტერიტორიების ჩამოყალიბების მხარდასაჭერად.
 • კოლხეთის ჭარბტენიანი ტერიტორიების, მათი ფუნქციების, მნიშვნელობისა და დაცვის შესახებ საზოგადოების სრულყოფილი ინფორმაციით უზრუნველყოფა;
 • რამსარის კონვენციის პროპაგანდა;
 • საზოგადოებრივი მოძრაობის გაძლიერება კოლხეთის დაბლობში კოლხეთის დაცული ტერიტორიების მხარდასაჭერად;
 • ადგილობრივი საზოგადოებისათვის (მოზარდები) სემინარების ორგანიზება;
 • მოსახლეობის ფართო მასებში ჭაობების შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა;
 • ურთიერთობის დამყარება ადგილობრივ არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანზაციებთან.
განხორციელებული საქმიანობები:
ჩატარდა სემინარები ქ. ფოთის, ქ. სენაკის და ლანჩხუთის რაიონის სკოლებში თემაზე: “საქართველოს ჭარბტენიანი ტერიტორიები, მათი მნიშვნელობა და პრობლემები”. სემინარები მიეძღვნა ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვის საერთაშორისო დღეს – 2 თებერვალს. სემინარის მონაწილეებს გადაეცათ ლიფლეტები და რამსარის კონვენციის ბიუროს მიერ მოწოდებული მასალები. შეხვედრებზე გამოყენებულ იქნა სწავლების ინტერაქტიული მეთოდები. სემინარების მუშაობაში მონაწილეობდნენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე მასმედიის წარმომადგენლები.
პუბლიკაციები:
 • მომზადდა საინფორმაციო-საგანმანათლებლო პაკეტი;
 • დაიბეჭდა ლიფლეტი.

სიმძლავრეების შექმნა და სტრატეგიის განვითარება საქართველოსთვის და ევროგაერთიანების გლობალური როლი მდგრადი განვითარების პროცესში.

in განხორციელებული/მდგრადი განვითარება, განათლება მდგრადი განვითარებისათვის და ეკოგანათლება/პროექტები by

სიმძლავრეების შექმნა და სტრატეგიის განვითარება საქართველოსათვის და ევროგაერთიანების გლობალური როლი მდგრადი განვითარების პროცესშიპროექტი:
სიმძლავრეების შექმნა და სტრატეგიის განვითარება საქართველოსთვის და ევროგაერთიანების გლობალური როლი მდგრადი განვითარების პროცესში.
დონორი ორგანიზაცია:  ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში; ჰოლანდიის საელჩო საქართველოში; ევრაზიის ფონდი.
განხორციელების დრო: 2006
პროექტის მიზანი და ამოცანები:
 • საქართველოს, კავკასიის, აღმოსავლეთი და დასავლეთი ევროპისა და ცენტრალური აზიის არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსამზადებელი, სტრატეგიული შეხვედრის მოწყობა გაეროს მდგრადი განვითარების კომისიის მე-14 სესიის წინ;
 • დიალოგი გაეროს მდგრადი განვითარების კომისიის მე-14 სესიის არჩეულ თავმჯდომარესთან, საქართველოს ფინანსთა მინისტრ ალექსი ალექსიშვილთან.
კონფერენციის მომზადებაში მონაწილეობა მიიღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა:
პროექტის საქმიანობები და შედეგები: 
გაიმართა 3 დღიანი საერთაშორისო კონფერენცია: “შესაძლებლობათა გაძლიერება და სტრატეგიის განვითარება საქართველოსთვის, ევროკავშირის წამყვანი როლი გლობალური მდგრადი განვითარების პროცესში”;
კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს, კავკასიის, ცენტრალური აზიის, ბალტიისპირეთის, რუსეთის, უკრაინის, მოლდოვასა და დასავლეთ ევროპის არასამთავრობო ორგანიზაციათა 55 წარმომადგენელმა და ექსპერტმა; საქართველოში აკრედიტებული საელჩოების, საქართველოს მთავრობისა და პარლემენტის წარმომადგენლებმა.
გაიმართა არასამთავრობო ორგანიზაციათა ორ დღიანი სამუშაო შეხვედრა, სადაც გაკეთდა თემატური მოხსენებები:
• ენერგეტიკა მდგრადი განვითარებისათვის;
• სამრეწველო (ინდუსტრიული) განვითარება;
• ატმოსფეროს დაბინძურება;
• კლიმატის ცვლილებები;
• გენდერი და ენერგეტიკა.
სამუშაო ჯგუფებში მომზადდა თემატური რეკომენდაციები და “თბილისის დეკლარაცია” მგკ –14 სესიის არჩეულ თავმჯდომარესთან წარსადგენად.
გაიმართა არსამთავრობო და სამთავრობო ორგანიზაციათა გაერათიანებული შეხვედრა, სადაც წარდგენილ იქნა თემატური მოხსენებები და “თბილისის დეკლარაცია “;
კონფერენციაზე წარდგენილი მოხსენებების საფუძველზე მომზადდა და დაიბეჭდა პუბლიკაცია;
შეიქმნა ქსელი: CSD-NGO Network for the countries in Transition;
კონფერენციის თემატიკამ  დიდი ინტერესი გამოიწვია ადგილობრივ მედიაში, კონფრენციის შესახებ გაკეთდა რეპორტაჟები, მასალები და ინტერვიუები გადაიცა თბილისში მოქმედი ყველა ტელევიზიითა და სხვადასხვა რადიოკომპანიებით, დაიბეჭდა საგაზეთო სტატიები.
გადასვლა ზემოთ