Category archive

მდგრადი ენერგეტიკა

სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხარებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე (NAMA), სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარებისთვის“

პროექტი: „სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხრეებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე – NAMA, სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარება“.
 დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი
პარტნიორები:
 • ქალები ევროპაში საერთო მომავლისათვის (WECF);
 • ეკოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია SEMA;
 • სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო;
 • ახალციხის საზოგადოების განვითარების ცენტრი.
პროექტის ხანგრძლივობა:  2013წლის 19 ნოემებრი – 2015 წლის 19 ნოემბერი
მოქმედების  ადგილი:  კახეთი, მცხეთა – მთიანეთი, სამცხე- ჯავახეთი, იმერეთ, სამეგრელო
პროექტის მიზნები და ამოცანები:
 • კლიმატის შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა დაბალნახშირბადიან ეკონომიკაზე გადასვლისათვის;
 • ადგილობრივ თემებში ალტერნატიული და დაბალემისიური ტექნოლოგიების დანერგვა, ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის  გააუმჯობესება ტრადიციული ენერგო-მატარებლების ჩანაცვლების გზით და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენებაზე  ხელშეუწყობით;
 • დაინტერესებულ მხარეებთან NAMA-ს (ეროვნულად მისაღები შერბილების ქმედებები) ერთობლივად შემუშავება – მზის კოლექტორებისა და ენერგო ეფექტური ღუმელების   დანერგვისათვის ტექნიკური და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერებისა  და ადვოკატირებისათვის  საჭირო პოლიტიკის  განხორციელებით;
 • ნიადაგის მომზადება სოფლად მაცხოვრებელი ოჯახებისა და მცირე და საშუალო მეწამეებისათვის  მზის კოლექტორებისა და  ენერგო ეფეეფექტური ღუმელების დასამონტაჟებლად (10,000 ერთეული ) ადვილად ხელმისაწვდომი ინვესტიციების დანერგვით; MVR (გაზომვა, ანგარიშგება და შემოწმება) მექანიზმების განვითარება;
 • დაინტერესებულ მხარეთა – ხელისუფლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და საშუალო ბიზნესის ჩართვა Nama-ს განვითარების პროცესში;
 • სიღარიბის დაძლევაზე ხელშეწყობა.
საქმიანობები და შედეგები:
გაიმართა მრგვალი მაგიდები, სამუშაო შეხვედრები, სემინარები, სწავლებები, გადამზადებები და დიალოგები:
 • საერთაშორისო დონეზე;
 • საქართველოს სამთავრობო და ადგილობრივ სტრუქტურებთან;
 • მოსახლეობასთან;
 • არასამთავრობო სექტორთან;
 • ექსპერტებთან და სპეციალისტებთან;
 • ბიზნეს და საბანკო სექტორთან;
 • ჟურნალისტებთან;
 • მომზადდა, გამოიცა და გავრცელდა საინფორმაციო მასალები (ტრიფლეტები, სახელმძღვანელოები , ჟურნელები), მოეწყო რადიო და ტელეგადაცემები;
 • დაიბეჭდა საგაზეთო სტატიები, გავრცელდა ინფორმაციები სოციალური ქსელების მეშვეობით;
 • შემუშავდა შესაბამისი ფინანსური მექანიზმი, მოეწყო კონსულტაციები უკვე არსებულ ფინანსურ დაწესებულებებთან და განვითარების ბანკების ექსპერტებთან;
 • გაკეთდა ბაზრისა და მოსახლეობის კვლევები;
 • შემუშავდა საბაზისო NAMA სცენარი და დამუშავდა MRV (გაზომვა, ანგარიშგება და შემოწმება) მექანიზმების განვითარების მეთოდოლოგია;
 • დამონტაჟდა სამოდელო 50 მზით წყალგამაცხელებელი და 50 ენერგოეფექტური ღუმელი;
 • ხელი შეეწყო და ჩამოყალიბდა 4 ენერგო კოოპერატივი;
 • ჩამოყალიბების პროცესშია „ქოლგა ენერგოკოოპერატივი“  საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით;
 • გაძლიერდა 5 რეგიონში ადგილობრივი ხელისუფლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლების ტექნიკური, ფინანსური და სხვა შესაძლებლობები დაბალ ნახშირბადიან ეკონომიკაზე გადასვლის ხელშეწყობისა და   NAMA-ს განხორციელებასთან დაკავშირებით;
 • 5 რეგიონში გაძლიერდა ადგილობრივი პარტნიორების შესაძლებლობები (ფერმერები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რესურს–ცენტრები, საზოგადოებრივი ინსტიტუტები, მოსახლეობა) შეთავაზებული ტექნოლოგიების სწორად დამონტაჟების, გამოყენებისა და მონიტორინგის  კუთხით;
 • მომზადდა ნიადაგი  5 რეგიონში   სოფლად მაცხოვრებელი   ოჯახების, მცირე და საშუალო მეწამეებისათვის  10,000 ერთეული მზის  წყალგამაცხელებელი -კლექტორისა და 10 000 ენერგო ეფეეფექტური ღუმელის დასამონტაჟებლად  ადვილად ხელმისაწვდომი ინვესტიციებისა და უპროცენტო განვადებების   გამოყენებით;
 • მომზადდა პროექტი ბიომასის ეფექტიანი გამოყენება,  გენდერულად  მგრძნონიარე, სამართლიანი, კლიმატურად უსაფრთხო და მდგრადი სასოფლო განვითარებისათვის.
პუბლიკაციები:
 • “სამშენებლო მითითებები მზით წყლის გამათბობლებისათვის“ ;
 • ლიფლეტი: „ეროვნულად მისაღები შერბილების ქმედებები (ემშქ) – NAMA”;
 • „ენერგოეფექტური ღუმელები – მშენებლობა“ გზამკვლევი;
 • ლიფლეტი – გლობალური დათბობით გამოწვეული კლიმატის ცვლილება 2015
 • ჩვენი ორგანიზაციის პერიოდულ ბიულეტენში “გარემო და საზოგადოება” დაიბეჭდა ინფორმაცია NAMA და პროექტის შესახებ ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

საქართველოში აღდგენადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებასა და ენერგო–ეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვაზე ხელშეწყობა

პროექტი: საქართველოში აღდგენადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებასა და ენერგო–ეფექტური  ტექნოლოგიების დანერგვაზე ხელშეწყობა
დონორი ორგანიზაცია: ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში
განხორციელების დრო: 2012 წელი
პროექტის მიზანი:
 საქართველოში აღდგენადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებისა  და ენერგო–ეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვისათვის ხელშეწყობა არასამთავრობო სექტორის ინიციატივების კონსოლიდირების, სამართლებრივი მხარდაჭერის უზრუნველყოფისა და სამთავრობო სტრუქტურებისა და მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების გზით.
პროექტის ამოცანები:
 • ქვეყნის არასამთავრობო სექტორისა და საზოგადოების სხვა წარმომადგენელთა ძალისხმევის კონცენტრირებისა და კონსოლიდირების ხელშეწყობა საკანონმდებლო და სამთავრობო სტრუქტურების, საქართველოში აღდგენადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებისა და ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების  ლობირების მიზნით;
 • ქვეყანაში აღდგენადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებისა და ენერგოეფექტურობის საკითხების საკანონმდებლო მხარდაჭერის ხელშეწყობა;
 • აღდგენადი ენერგიებისა და ენერგოეფეტურობის პოტენციალის საკითხებთან დაკავშირებით საზოგადოების ფართო ფენების ცნობიერების ამაღლება და გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესებში მათ აქტიურ ჩართულობაზე ხელშეწყობა.
პროექტის შედეგები:
 • მოხდა იდენტიფიცირებული და დაზუსტებულია ენერგეტიკის საკითხებით დაინტერესებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების მონაცემთა ბაზა;
 • მოხდა არასამთავრობო სექტორის კონსოლიდაცია აღდგენადი ენერგიებისა და ენერგოეფექტურობის საკითხებთან და კავშირებით და გაღრმავდა მათ შორის თანამშრომლობა;
 • გაიზარდა სამთავრობო და საკანონმდებლო სტრუქტურების წარმო მადგენელთა ინფორმი რების დონე აღდგენადი ენერგიებისა და ენერგოეფექტურობის საკითხებთან დაკავშირებით და მომზადდა საინფორმაციო საფუძველი ამ საკითხების სახელმწიფო პრიორიტეტებში  დანერგვისათვის;
 • მომზადდა რეკომენდაციები საქართველოში აღდგენადი ენერგიებისა და ენერგოეფექტურობის მიმართულებით პროტექციონისტული საკანონმდებლო ბაზის ლობირებისათვის;
 • ჩატარდა კონფერენცია, მიღებულ იქნა დეკლარაცია და საპროგრამო დოკუმენტი ქვეყანაში აღდგენადი ენერგიების გამოყენების და ენერგოეფექტურობის დანერგვასა და ფართოდ გავრცელებასთან დაკავშირებით. მასალები გადაეცა შესაბამის საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ორგანოებს და გავრცელდა ელექტრონული მედია საშუალებებით;
 • კონფერენციის დეკლარაციამ და საპროგრამო დოკუმენტმა შექმნა ერთიანი პლატფორმა არასამთავრობო სექტორის კოორდინირებული, ეფექტური და რეგულარული მოქმედებებისათვის, რითაც შეიქმნება ქსელური მუშაობის რეალური წინაპირობა.
 • გაზრდილია მოსახლეობის ფართო ფენების ინფორმირებულობა აღდგენადი ენერგიებისა და ენერგოეფექტურობის, შესაბამისი უახლოესი ტექნოლოგიების დანერგვის საკითხებთან დაკავშირებით.
მიღებული დეკლარაცია: არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების პოზიციათა დეკლარაცია საქართველოში ენერგიის განახლებადი  წყაროების ეფექტურად გამოყენებისა და ენერგოეფექტურობის არსებული დონის მკვეთრად გაუმჯობესების აუცილებლობის  თაობაზე.

 

 

 

ადგილობრივი პოტენციალის შექმნა სოფლად მდგრადი განვითარებისათვის

პროექტის სახელი: ადგილობრივი პოტენციალის შექმნა სოფლად მდგრადი განვითარებისათვის
დონორი ორგანიზაცია:  ევროკავშირი
განხორციელების დრო: 1/02/2010 – 1/07/2011
პარტნიორები:
WECF – ევროპის ქალები საერთო მომავლისათვის;
საქართველოს ეკოლოგიურ მიწათმოქმედთა ასოციაცია “სემა”;
 „სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო“;
„საზოგადოების განვითარების ახალციხის ცენტრი“.
პროექტის ლოკაცია:
 • სამეგრელო – აბაშისა და ხობის რაიონები;
 • იმერეთი – ხონის რაიონი;
 • მცხეთა-მთანეთი – ქ. მცხეთა;
 • შიდა ქართლი – გორი, ხაშური, კასპი;
 • სამცხე-ჯავახეთი – ახალციხე, ადიგენი, ნინოწმინდა;
 • კახეთი – საგარეჯოს რაიონი.
პროექტი მიზნად ისახავს:
 • განახლებადი და ალტერნატიული ენერგო-ტექნოლოგიების დანერგვაზე ხელშეწყობას;
 • ეკო-სანიტარიისა და უსაფრთხო სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობაზე ხელშეწყობას;
 • პროექტის სამიზნე ჯგუფებისა და სხვა დაინტერესებული პირების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებას;
 • მოსახლეობის შეჭირვებული ფენებისათვის საკუთარი შემოსავლების გენერირებისა და მცირე საოჯახო ბიზნესების განვითარებაზე ხელშეწყობას;
 • მდგრადი სოფლის-მეურნეობის განვითარებაზე ხელშეწყობას.
 შედეგები:
 • განხორციელდება 5 რეგიონის შესწავლა მათი საჭიროებების განსაზღვრის მიზნით.
 • ჩატარდა 15 შეხვედრა პარტნიორი ორგანიზაციებისათვის;
 • რაიონის მუნიციპალიტეტებში 14 ლოკაციაზე ჩატარდა 24 შეხვედრა;
 • გერმანელ კოლეგებთან თანამშრომლობით შეიქმნა 5 ადგილობრივი რესურს-ცენტრი, რომელიც აწარმოებს მზის კოლექტორებს;
 • 3 რესურს-ცენტრი აწარმოებს სხვადასხვა სახის ეკო-ტუალეტებს, უზრუნველყოფს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას მათ მშენებლობასა და მოვლაზე. განხორციელდა 2 სასკოლო და 10 საოჯახო ეკოტუალეტის მშენებლობა.
 • პარტნიორ ორგანიზაციებს ჩაუტარდათ 3-დღიანი ტრენინგი EREA/PERERA-ს მეთოდით თემის მობილიზაციაზე.
 • 60 ადამიანი გაიწვრთნა RSDI რესურს ცენტრში ალტერნატიულ ენერგიებზე – ჩატარდა 6 ტრენინგი
 • ალტერნატიული ენერგიების დანერგვის შესალებლობებზე ჩატარდა 68 სემინარი და სამუშაო შეხვედრა.
 • 6 წყლის უსაფრთხოების გეგმა განხორციელდება 6 სკოლაში.
 • 28 ოჯახმა გაიუმჯობესა ცხოვრების დონეს.
 • სოფლებში მოეწყო 10 საკომპოსტე.
 • დაარსდა 5 მცირე ბიზნეს ცენტრის საქართველოს 5 რეგიონში.
 • აღმოსავლეთ საქ-ში შეიქმნა ალტერნატიული ტექნოლოგიების (მზის კოლექტორების, საჩირეების და სხვ) 1-სემი-ინდუსტრიული საწარმო
 • შეიქმნა 4 მცირე საწარმო, სადაც მზადდება ეკო-ტუალეტები, მზის კოლექტორები და საჩირეები.
 • 6 თემში ჩატარდება წყლის ბაქტერიოლოგიური ანალიზი.
 • მომზადდა 2 ეროვნული და 5 რეგიონალუ01რი სატელევიზიო გადაცემა, მოხდა 11 საგაზეთო სტატიის დაბეჭდვა და 8 მედია ღონისძიების ორგანიზება.
 • ჩატარდა 1 მაღალი დონის კონფერენცია, სადაც მოწვეული იყვნენ სამთავრობო უწყებებიდან (დაახ. 70 ადამიანი) დონორები, არასამთავრობო ორგანიზაციები. მომზადდა 2 რეკომენდაცია განახლებად ენერგიასა და სანიტარიასთან დაკავშირებით.
გამოცემები და პუბლიკაციები:
 • „მზის კოლექტორების მშენებლობა საოჯახო პირობებში მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობისათვის“;
 • „მზის ხილისა და ბოსტნეულის საშრობების მშენებლობა“;
 • „მზის კოლექტორების მშენებლობა, მონტაჟი და გამოყენება“;
 • „წყლის უსაფრთხოების გეგმის სახელმძღვანელო სკოლის მოსწავლეებისათვის“ (თარგმანი);
 • „უსაფრთხო სანიტარიის სახელმძღვანელო (WECF-ის გამოცემის თარგმანი)
 • „განახლებადი ენერგიების გამოყენება საქართველოში“;
 • „უსაფრთხო სანიტარია საქართველოში“ – მშრალი ტიპის ტუალეტების გამოცდილებით;
 • „უსაფრთხო სანიტარიის განვითარების ხელშეწყობა“;
 • „ჩალის შენობის მშენებლობა და ენერგო-ეფექტური შენობები“;
 • „ალტერნატიული ტექნოლოგიები და მათი დეცენტრალიზებული განვითარება სოფლად“;
 • პოსტერი, რომელიც ასახავს ნიმუშს სოფლის მდგრად განვითარებაზე;
 •  რესურს-ცენტრების საქმიანობების ამსახველი 4 სხვადასხვა ლიფლეტი.

 

http://www.wecf.eu/english/articles/2011/01/rcda-georgiacentre.php

http://www.wecf.eu/english/about-wecf/issues-projects/projects/ela/ela.php.

http://www.wecf.eu/english/about-wecf/issues-projects/projects/reducing_hazardouschemicals.php

http://www.wecf.eu/english/articles/2010/08/Training_on_construction_of_solar_collectors_and_fruit_dryers.php

საქართველოს სოფლის რეგიონებში ახალი, მდგრადი მეთოდების დანერგვა

პროექტი: საქართველოს სოფლის რეგიონებში ახალი, მდგრადი მეთოდების დანერგვა: სანიტარულ-პროფილაქტიკური პრობლემების გადაჭრის, უსაფრთხო სასმელი წყლისა და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე ხელშეწყობის მიზნით.
დონორი ორგანიზაციები: ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრო; “ევროპელი ქალები საერთო მომავლისათვის”- WECF-ის მხარდაჭერით.
განხორციელების დრო: 2008-2010
პროექტის განხორციელების ადგილი:
სამეგრელოს რეგიონი:  აბაშის რაიონი სოფ. სეფიეთი; სენაკის რაიონი: სოფ. თეკლათი და ნოსირი;
იმერეთის რეგიონი:  ხონის რაიონი სოფ. მათხოჯი.
პროექტის მიზანი:
ადგილობრივი შეჭირვებული მოსახლეობის, კერძო სექტორის, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, მმართველი ორგანოებისა და სხვა ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება.
 პროექტის შედეგები:
სამიზნე სოფლებში:
 • 18 ოჯახისთვის აშენდა მშრალი ტიპის ეკო-ტუალეტები;
 • 18 ოჯახისათვის დამონტაჟდა მზის ენერგიით წყლის გათბობის მარტივი მოწყობილობები;
 • 18 ოჯახისათვის გაკეთდა მოხმარებული წყლის, ნიადაგის მარტივი ტიპის ფილტრები;
 • 11 ოჯახისათვის აგებულ იქნა ინდივიდუალური მოხმარების ჭები;
 • მათხოჯის დედათა მონასტერში აშენდა 10 მ3 ტევადობის ბიოგაზის დანადგარი, დამონტაჟდა 100 ლ-იანი მზის კოლექტორი და აშენდა 2 მშრალი ტიპის ეკო- ტუალეტი;
 • მომზადდა და დაიბეჭდა 2 საგაზეთო სტატია;
 • მომზადდა და გადაიცა 1 რადიო და II სატელევიზიო გადაცემა;
 • გამოიცა ბიულეტენი “გარემო და საზოგადოება” და სახელმძღვანელოები:
 1.  “ბიოგაზის დანადგარის აშენება და ექსპლუატაცია”;
 2. “მზის ენერგიით წყლის გათბობის მარტივი მოწყობილობები”;
 3.  “ინდივიდუალური ჭების მოხმარების ჰიგიენური წესები”.

ალტერნატივები მდგრადი ევროპისათვის

პროექტი: ალტერნატივები მდგრადი ევროპისათვის.

დონორი ორგანიზაცია: „ევროპის დედამიწის მეგობრების ( FoE Europe) კოორდინაციით, შოტლანდიის დედამიწის მეგობრების ხელმძღვანელობით.

განხორციელების დრო: 1997 წელი

პროექტის მიზანი: ენერგორესურსების  მდგრადი მოხმარების ლობირება.

პროექტის ამოცანები:

 • ენერგეტიკული პოლიტიკით გამოწვეული სხვადასხვა გარემოსდაცვითი პრობლემების გაშუქება;
 • მდგრადი ენერგეტიკული პოლიტიკის დანერგვის წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკური და სოციალური წინააღმდეგობების დასაძლევი გზების დასახვა;
 • ენერგომოხმარების რეალური ალტერნატივების შემუშავება და ამ ალტერნატივების ლობირება.
განხორციელებული საქმიანობები და შედეგები:
 • განხორციელდა კვლევები
 • მოეწყო შეხვედრები და სემინარები
 • ჩატარდა შემაჯამებელი მოხსენება –  “ნაბიჯები მდგრადობისაკენ ენერგეტიკაში“

ბიოგაზის აპარატის სადემონსტრაციო პროექტი ლაგოდეხში

პროექტი: ბიოგაზის აპარატის სადემონსტრაციო პროექტი ლაგოდეხში.
განხორციელების დრო:  1995 წელი.
დონორი ორგანიზაცია:  ISAR-ის ხელშეწყობით.,
პროექტის მიზნები: პროექტის ითვალისწინებდა ლაგოდეხში ბიოგაზის დანადგარების პოპულარიზაციას და ამ გზით რაიონის მოსახლეობისათვის ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების გაცნობასა და ცნობიერების ამაღლებას.

 

გადასვლა ზემოთ