Category archive

მტკნარი წყლის, ჭაობებისა და შავი ზღვის სანაპირო ზოლის დაცვა

გარემო და უსაფრთხოება სამხრეთ კავკასიაში: ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა – წყლის რესურსებზე ფოკუსირებით

in განხორციელებული/მტკნარი წყლის, ჭაობებისა და შავი ზღვის სანაპირო ზოლის დაცვა/პროექტები by
პროექტის სათაური: „გარემო და უსაფრთხოება სამხრეთ კავკასიაში: ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა – წყლის რესურსებზე ფოკუსირებით“

დონორები: შვეიცარიის ფედერალური საგარეო საქმეთა დეპარტამენტი, ბერნის უნივერსიატეტის გარემოსა და განვითარების ცენტრი (გგც).
პროექტის შესრულების ვადები: 01/02/2010 – 01/07/2011
პროექტის შესრულების ადგილი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი – სოფ. ჰერეთისკარი.
პროექტის მიზანი:
 • საქართველოსა და აზერბაიჯანის ტრანსსასაზღვრო სოფლების დაახლოვებასა და თანამშრომლობას წყლის რესურსების დაცვისა და სწორი მართვის საკითხებში;
 • პროექტის სამიზნე ჯგუფებისა და სხვა დაინტერესებული პირების ცნობიერების ამაღლებას უსაფრთხო წყლისა და სანიტარიის საკითხებში;
 • ტრანსსასაზღვრო მდინარე ალაზნის დაბინძურების შემცირებაზე ხელშეწყობას;
 • ხე-ტყის ჭრის შემცირებას მდინარე ალაზნის ჭალის ტყეებში;
 • წყლის რესურსების უსაფრთხოების მიღწევას;
 • სასმელი წყლის სისტემის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფაზე ხელშეწყობას
პროექტის პარტნიორები:  ადგილობრივი სათემო კავშირი “ჰერეთი”
პროექტის ლოკაცია: სოფელი ჰერეთისკარი.
საქმიანობა:
 • ტრანსსასაზღვრო მდინარე მტკვრთან დაკავშირებით ყველა მიმდინარე და განხორციელებული პროექტების მიმოხილვა;
 • სოფელი ჰერეთისკარის საწყისი სიტუაციის შესწავლა (სოციოლოგიური კვლევა);
 • მდინარე ალაზნის გეო-ეკოლოგიური მდგომარეობის მიმოხილვა;
 • სასწავლო -საგანმანათლებლო სემინარის ორგანიზება;
 • მიკრო პროექტების განხორციელება.
გადაიჭრა შემდეგი სახის  პრობლემები:
 • გაიწმინდა სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დაბინძურებული 1400 სიგრძის საწრეტი არხი, იგი დაუკავშირდა მდ. ალაზან,ს რამაც შესაძლებელი გახადა ხელოვნურად შექმნილი ჭაობის ამოშრობა.;
 • აშენდა მშრალი ტიპის ეკოტუალეტები;
 • საწრეტი არხების გასწვრივ, მოსახლეობის მოთხოვნით, გაშენდა პაულოვნიის ხეივანი.
  პროექტის შედეგები:
 • შედგა ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობა;
 • ცნობიერება აუმაღლდა ადგილობრივ მოსახლეობას წყლის რესურსების მდგრადი მართვის კუთხით;
 • ხელი შეეწყო საზოგადოების ჩართულობას პრობლემების გადაწყვეტის საკითხებში;
 • დაინერგა ახალი, ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიები სოციალური გარემოს გასაუმჯობესებლად;
 • გამოიცა ბროშურა: “ჰერეთისკარის პრობლემისა და გადაჭრის გზების შესახებ”.

ჭარბტენიანი ტერიტორიების საერთაშორისო დღის – 2 თებერვლისადმი მიძღვნილი სემინარების მოწყობა ქალაქებში: ფოთი, ლანჩხუთი და სენაკი

in განხორციელებული/მტკნარი წყლის, ჭაობებისა და შავი ზღვის სანაპირო ზოლის დაცვა/პროექტები by
პროექტი:  ჭარბტენიანი ტერიტორიების საერთაშორისო დღის – 2 თებერვლისადმი მიძღვნილი სემინარების მოწყობა ქალაქებში: ფოთი, ლანჩხუთი და სენაკი.
დონორი ორგანიზაციები: საქართველოს სანაპირო ზონის ინტეგრირებული მართვის ცენტრი.
განხორციელების დრო:  2006
პროექტის მიზანი და ამოცანები:  პროექტის მიმართული იყო მოსახლეობის ფართო მასების ცნობიერების ამაღლებისაკენ ჭაობების შესახებ და მიმდინარეობდა კოლხეთის დაცული ტერიტორიების ჩამოყალიბების მხარდასაჭერად.
 • კოლხეთის ჭარბტენიანი ტერიტორიების, მათი ფუნქციების, მნიშვნელობისა და დაცვის შესახებ საზოგადოების სრულყოფილი ინფორმაციით უზრუნველყოფა;
 • რამსარის კონვენციის პროპაგანდა;
 • საზოგადოებრივი მოძრაობის გაძლიერება კოლხეთის დაბლობში კოლხეთის დაცული ტერიტორიების მხარდასაჭერად;
 • ადგილობრივი საზოგადოებისათვის (მოზარდები) სემინარების ორგანიზება;
 • მოსახლეობის ფართო მასებში ჭაობების შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა;
 • ურთიერთობის დამყარება ადგილობრივ არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანზაციებთან.
განხორციელებული საქმიანობები:
ჩატარდა სემინარები ქ. ფოთის, ქ. სენაკის და ლანჩხუთის რაიონის სკოლებში თემაზე: “საქართველოს ჭარბტენიანი ტერიტორიები, მათი მნიშვნელობა და პრობლემები”. სემინარები მიეძღვნა ჭარბტენიანი ტერიტორიების დაცვის საერთაშორისო დღეს – 2 თებერვალს. სემინარის მონაწილეებს გადაეცათ ლიფლეტები და რამსარის კონვენციის ბიუროს მიერ მოწოდებული მასალები. შეხვედრებზე გამოყენებულ იქნა სწავლების ინტერაქტიული მეთოდები. სემინარების მუშაობაში მონაწილეობდნენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე მასმედიის წარმომადგენლები.
პუბლიკაციები:
 • მომზადდა საინფორმაციო-საგანმანათლებლო პაკეტი;
 • დაიბეჭდა ლიფლეტი.

“ჭაჭუნას აღკვეთილი” და მოსწავლე ახალგაზრდობა

in ბიომრავალფეროვნება და ტყის დაცვა/განხორციელებული/ლანდშაფტური არქიტექტურა/მტკნარი წყლის, ჭაობებისა და შავი ზღვის სანაპირო ზოლის დაცვა/პროექტები by
პროექტი: “ჭაჭუნას აღკვეთილი” და მოსწავლე ახალგაზრდობა
დონორი ოგანიზაციები:  ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის  (WWF -ის) კავკასიის წარმომადგენლობა; ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო
განხორციელების დრო: 2005-2006.
პროექტის მიზანი:  კავკასიის ეკო-რეგიონში მდინარე იორის ტრანსასაზღვრო ზონაში არსებული საფრთხის წინაშე მყოფი ჭალის ტყის დაცვასა და აღდგენაზე ხელშეწყობა.
პროექტის ამოცანები: მდინარე ივრის ტრანსსასაზღვრო ზონაში სახელმწიფო აღკვეთილის მიმდებარე ტერიტორიის “ჭაჭუნას აღკვეთილის” ჭალის ტყის ფართობის შემცირების წინააღმდეგ ბრძოლის და მისი აღდგენის ხელშეწყობის მიზნით მოსახლეობის (მოსწავლე -ახალგაზრდობის) ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება.
ჩატარებული ღონისძიებები: 
• მომზადება და დაიბეჭდა საცნობარო ბუკლეტი “ გადავარჩინოთ ჭალის ტყეები – ჭაჭუნას აღკვეთილი”.
• ჩატარდა შეხვედრები დედოფლისწყაროს რაიონის საშუალო სკოლის პედაგოგებთან, გარემოსდაცვის სამინისტროს ადგილობრივი წარმომადგენლობსთანა, “ჭაჭუნას აღკვეთილის” დირექციასთან წარმოქმნილი პრობლემის არსისა და მოგვარების საკითხებთან დაკავშირებით;
• ჩატარდა ინტერაქტიული სემინარების დედოფლისწყაროს 7 სკოლის უფროსკლასელებთან და გავრცელდა საცნობარო ბუკლეტები;
• პრობლემის ირგვლივ, მოეწყო სასკოლო კონფერენციები სამიზნე სკოლებში. კონფერენციაში გამოვლენდა გამარჯვებულთა და მოხდა დაჯილდოვება.
• მოეწყო გამარჯვებულთა სარაიონო კონფერენცია, გამოვლენა გამარჯვებული მოსწავლეები და სკოლა მოეწყო მათი საზეიმო დაჯილდოება სხვადასხვა საჩუქრებით.
• თეზისების სახით გამოიცა და გავრცელედა კონფერენციაზე წარდგენილი საუკეთესო ნაშრომები.
შედეგები:
• გაიზარდა დედოფლისწყაროს რაიონის სკოლის მოსწავლეების ინფორმირებულობა სახელმწიფო აღკვეთილის მიმდებარე ტერიტორიის ივრის ჭალის ტყის დღევანდელი მდგომარეობის შესახებ, რამაც შექმნა წინაპირობა, მომავალში აქტიურად ჩაერთონ პრობლემის მოგვარების საქმეში;
• ამაღლდა მოსწავლე ახალგაზრდობის ცნობიერების დონე;
• ნაშრომების თეზისის სახით გამოცემამ ხელი შეუწყო პრობლემასთან დაკავშირებით ინფორმირებულობის გაზრდას მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მათ მშობლებს შორის, რაც შესაძლებელს გახდის შემდგომშიც აქტიური მონაწილეობა მიიღონ პრობლემის მოგვარების საქემეში.

დაასუფთავე მტკვრის სანაპირო

in განხორციელებული/მტკნარი წყლის, ჭაობებისა და შავი ზღვის სანაპირო ზოლის დაცვა/ნარჩენების მართვა/პროექტები by
კამპანია: დაასუფთავე მტკვრის სანაპირო
დონორი ორგანიზაცია: გაეროს განვითარების პროგრამა.
განხორციელების დრო: 2002 წ.
 
პროქტი ითვალისწინებდა  მტკვრის გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარებისადმი ხელშეწყობას.

საყოფაცხოვრებო, ტოქსიკური და სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენებით წყლის დაბინძურების შემცირების სტრატეგია საქართველოს შავი ზღვისპირა ზონაში

in განხორციელებული/მტკნარი წყლის, ჭაობებისა და შავი ზღვის სანაპირო ზოლის დაცვა/პროექტები by
პროექტი: საყოფაცხოვრებო, ტოქსიკური და სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენებით წყლის დაბინძურების შემცირების სტრატეგია საქართველოს შავი ზღვისპირა ზონაში;
განხორციელების დრო: 2001-2002
დონორი ორგანიზაცია:  საბერძნეთის მთავრობა
პარტნიორი ორგანიზაცია:  “დედამიწის მეგობრები- საბერძნეთი”;
პროექტის მიზნები და ამოცანები:
 • საქართველოს შავი ზღვის რეგიონის წყლის რესურსების დაბინძურებს შემცირების სტრატეგიების შემუშავება;
 • ინტეგრირებული სტრატეგიის შემუშავება იმ პროცესთა მართვისათვის, რომლებიც გავლენას ახდენენ ჰიდროლოგიურ ციკლსა და წყლის ხარისხზე;
 • ყურადღების გამახვილება წყლის მოხმარების, ურბანული და ტოქსიკური ნარჩენების მართვასა, ნიადაგის დაცვასა და ადგილობრივი ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებაზე;
 •  სოფლის მეურნეობაში ქიმიკატების გამოყენების შემცირებაზე;
 • სამომავლო ქმედებებზე დაინტერესებულ მხარეებს შორის “ერთიანი აზრის” ჩამოყალიბება.
პროექტის საქმიანობა და შედეგები:
 • ჩატარდა ურბანული და ტოქსიკური ნარჩენების სპეციალური კვლევა
კვლევა მოიცავდა ინფორმაციის მოგროვებას საქრთველოს შავი ზღვის რეგიონში წყლის ურბანული და ტოქსიკური დაბინძურების ხარისხობრივ და რაოდენობრივ მაჩვენებლებზე.
ჩამოყალიბდა ევროკავშირის პრიორიტეტების შესაბამისი რეკომენდაციები. წყლის მართვის საკითხებთან დაკავშირებით
 • ჩატარდა კვლევა_ ბიომრავალფეროვნება, როგორც სასოფლო-სამეურნეო სფეროში ქიმიური ნივთიერებების გამოყენების შემცირების ფაქტორი;
კვლევისას შესწავლილ იქნა სოფლის მეურნეობაში გამოყენებული ქიმიური ნივთიერებები, მათი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები და მათი გავლენა წყლის ხარისხზე.
კვლევის საფუძველზე შეიქმნა ადგილობრივი და გადაშენების პირას მყოფი ჯიშების ანალიტიკური რეესტრი. აღიწერა ის პროცესები, რომლებიც თან სდევს ადგილობრივი სახეობების უცხოურით ჩანაცვლებას. გაკეთდა დასკვნები და რეკომენდაციები.
 • მომზადდა გენერალური დიაგნოსტიკური ანგარიში;
კვლევების შედეგად შეიქმნა საფუძვლიანი რეკომენდაციები, რომლებიც ორიენტირებულ არიან მდგრადი აგრობიომეურნეობის განვითარებაზე, რაც თავისთავად წარმოადგენს წყლის რესურსების დაბინძურების შემცირების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს, რეკომენდაციები თავმოყრილ იქნა გენერალურ დიაგნოსტიკურ ანგარიშში, რომელიც წარმოადგენს სახელმძღვანელო დოკუმენტს.
 • ჩატარდა შემაჯამებელი სემინარი ;
ჩატარდა 2 დღიანი სემინარი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების,  საბერძნეთიდან და საქართველოდან კონსულტანტებისა და საბერძნეთის საელჩოსწარმომადგენლების მონაწილეობით.
შესრულებული სამუშაოები და რეკომენდაციები შეფასდა, როგორც უმნიშვნელოვანესი სტრატეგია შავი ზღვის დაცვის საქმეში.

წყლის დაზოგვის კამპანია სამხრეთ ოსეთში “წარსულიდან მომავალში”

in განხორციელებული/მტკნარი წყლის, ჭაობებისა და შავი ზღვის სანაპირო ზოლის დაცვა/პროექტები by
პროექტი: წყლის დაზოგვის კამპანია სამხრეთ ოსეთში “წარსულიდან მომავალში”.
განხორციელების დრო: 1999 წელი.
დონორი ორგანიზაცია: Hilfswerk Austria.
პროექტის მიზნები და ამოცანები:
 • “სამხრეთ ოსეთში” ადგილობრივი საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება;
 • ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის გაძლიერება სათემო ორგანიზაციების ჩამოყალიბების მიზნით;
 • “სამხრეთ ოსეთში” ადგილობრივი საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება;
 • საზოგადოების სხვადასხვა სექტორს შორის თანამშრომლობის გაზრდა;
 • ადგილობრივი არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორის ცნობიერების ამაღლება წყლის დაზოგვის საკითხებზე;
 • სასმელი წყლის დაცვის იდეის პოპულარიზაცია ადგილობრივ მოსახლეობაში;
 • გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობა დაწყებით სკოლებში_ ეკოგაკვეთილების ციკლის მოწყობა.
განხორციელებული ღონისძიებები და შედეგები:
 • მომზადდა და დაიბეჭდა ლიფლეტი, პლაკატი და გაზეთი ქართულ და რუსულ ენებზე;
 • მომზადდა საინფორმაციო პაკეტი ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის სასმელი წყლის დაზოგვის პრობლემებთან დაკავშირებით;
 • მოეწყო შეხვედრა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან;
 • ჩატარდა სემინარი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანზაციების მონაწილეობით;
 • მოეწყო სემინარი ადგილობრივი პედაგოგებისათვის გარემოსდაცვითი განათლების მეთოდებთან დაკავშირებით დევზით”მომავლის ხედვა”;
 • ჩატარდა ეკოგაკვეთილები ადგილობრივ სკოლებში;
 • მოეწყო შეხვედრები ადგილობრივ მოსახლეობასთან, გავრცელდა საინფორმაციო ლიფლეტები, პლაკატები და გაზეთი.
გადასვლა ზემოთ