Category archive

Uncategorized - page 2

ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული პროექტები და დაფინანსების წყაროები

in Uncategorized by

პროექტის სათაური

ხანგრძლივობა

დაფინანსების წყარო

”ბუნებრივი გარემოს კონსერვაციისა და მდგრადობისათვის თემების ინიციატივის ხელშეწყობა საქართველოში
01.06.2016 – 01.10.2017
გლობალური სატყო კოალიცია, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით.
მუნიციპალიტეტების დონეზე სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და მათი ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
01.08.2016 – 01.06.2017
გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP), სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი (SCO), ავსტრიის განვითარების სააგენტო(ADC).
სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშები საქართველოს მაგალითზე
01.04.2016
 ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში
„გარემოზე ზემოქმედების შეფასების რეგულაციებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივის პროცესის მონიტორინგი“
15.03. 2016
ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში
ლაგოდეხის მუნციპალიტეტში  სოფლების ხიზამბავრსა და გურგენიანის წყალსადენის სათავე ნაგებობის  რეკონსტრუქცია.
2015
ბერნის უნივერსიტეტის განვითარებისა და გარემოსდაცვის  დეპარტამენტი, შვეიცარია
დავასუფთაოთ მდინარეები – დავასუფთაოთ შავი ზღა
19.01.2015
შავი ზღვის ფონდი
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურები საქართველოში
01.05.2015-31.10.2015
ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში
ლაგოდეხის მუნციპალიტეტის სოფლების ხიზამბავრასა  და გურგენიანის საბავშვო ბაღის რეკონსტრუქცია.
2015
ბერნის უნივერსიტეტის განვითარებისა და გარემოსდაცვის  დეპარტამენტი, შვეიცარია
მომხმარებელთა დახმარების ცენტრი  ქუთაისში
01.03.2014- 29.02.2016
ევრაზიის ფონდი
საიზოლაციო ღონისძიებების გამოცდა დედოფლისწყაროში (ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვა სამხრეთ კავკასიაში)
გრმანიის საზოგადოება საერთაშორისო თანამშრომლობიათვის (GZT)
საქართველოს ენერგეტიკის  სფეროს გამოწვევები და გარემო
2014
ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში
სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხარებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე (NAMA), სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარებისთვის
2013-2015
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა
ქალთა როლის გაძლიერება ყველასათვის
2013-2015
ნიდარლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრო
რესურსების მდგრადი გამოყენება სამხრეთ კავკასიაში- ფოკუსით წყალზე
2013-2014
ბერნის უნივერსიტეტის განვითარებისა და გარემოსდაცვის  დეპარტამენტი, შვეიცარია
სამოქალაქო მონიტორინგის ხელშეწყობა ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობისას
2012-2014
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი
კოლხეთის რეგიონის მაღალკონსერვაციული ეკოსისტემებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვის ხელშეწყობა მდ.ტეხურის ხეობაში
2012-2013
პრო ნატურა/დედამიწის მეგობრები/შვეიცარია- FoE შვეიცარია
ადგილობრივი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა განახლებად ენერგო-რესურსებზე და შესაბამისი ტექნოლოგიების გავრცელება სოფლად და მოცილებულ ადგილებში
2012-2013
USAID-NATELI-II
საზოგადოების აქტიური ჩართულობის გაზრდა ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის მშენებლობის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში
2012
ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში
საქართველოში აღდგენადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებასა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვაზე ხელშეწყობა.
2012
ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში
საქართველოში კლიმატის კვირეულის ორგანიზება
2012
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა
ადგილობრივი შესაძლებლობების გაძლიერება სოფლად საოჯახო პირობებში გათბობის, ცხელი წყლისა და იზოლაციის სისტემების დანერგვით EEC რეგიონში.
2011-2014
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა
საშიში ქიმიური ნივთიერებების გამოყენების შემცირება განვითარებად ქვეყნებში- ქიმიკატების უსაფრთხოდ გამოყენების პოტენციალი არაქიმიური ალტერნატივების ჩათვლით.
2011
SAICM Quick Start Programme trust fund
საქართველოში კლიმატის კვირეულის ორგანიზება
2011
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა
დავასუფთაოთ საქართველო – საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მისი ჩართვა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროცესში (1-ლი, II-ე და III-ე ფაზა)
2010-2012
2013-2014
2015-2016
შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო
ადგილობრივი პოტენციალის შექმნა სოფლად მდგრადი განვითარებისათვის
01/02/2010-01/07/2011
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა
გარემო და უსაფრთხოება სამხრეთ კავკასიაში_ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მენეჯმენტი აქცენტირებული წყლის რესურსების მდგრად მართვაზე
01/02/2010 – 01/07/2011
შვეიცარიის ფედერალური საგარეო საქმეთა დეპარტამენტი
საქართველოში კლიმატის კვირეულის ორგანიზება
2010
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა
რეგიონალური კონფერენცია ”სამხრეთ კავკასიის არსამთავრობო ორგანიზაციათა შესაძლებლობების გაძლიერება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული შედეგების და მისი  შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ.”
2009
გერმანიის გარემოს დაცვის, ბუნებრივი კონსევაციისა და ატომური უსაფრთხოების ფედერალური სამინისტრო
საქართველოში “კლიმატის კვირეული 2009” ორგანიზება
2009
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა
განახლებადი ენერგოტექნოლოგიების დანერგვა სოფლად
2008-2009
გერმანიის გარემოს დაცვის, ბუნებრივი კონსევაციისა და ატომური უსაფრთხოების ფედერალური სამინისტრო
ნარჩენების მდგრადი მართვის  ხელშეწყობისათვის  კომპოსტირების მეთოდის დანერგვა ქ. თბილისის პარკებში.
2008-2009
საქართველოში ჰოლანდიის საელჩოს MATR პროგრამა
საქართველოს სოფლის რეგიონებში ახალი, მდგრადი მეთოდების დანერგვა: სანიტარულ-პროფილაქტიკური პრობლემების გადაჭრის, უსაფრთხო სასმელი წყლისა და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე ხელშეწყობის მიზნით
2008-2010
ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრო
არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლობა, მდგრადი განვითარების ხელშეწყობისათვის საქართველოში
2008
ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო”
დედოფლისწყაროში საბუნებისმტყველო დისციპლინების მასწავლებლების შესაძლებლობათა გაძლიერება და მუდმივმოქმედი წრეების ორგანიზება
2007
ნორვეგიის მთავრობა
არასამთავრობო ორგანიზაციათა ტრენინიგი ორჰუსის კონვენციასთან დაკავშირებით საქართველოს სამ რეგიონში
2006
საქართველოში ეუთო-ს მისია
ჭარბტენიანი ტერიტორიების საერთაშორისო დღის – 2 თებერვლისადმი მიძღვნილი სემინარების მოწყობა ქალაქებში: ფოთი და ლანჩხუთი
2006
სზიმ ცენტრი
ჭაჭუნას აღკვეთილი და მოსწავლე ახალგაზრდობა
2006
ნორვეგიის მთავრობა, ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის კავკასიის  ოფისი
სიმძლავრეების შექმნა და სტრატეგიის განვითარება საქართველოსათვის და ევროგაერთიანების გლობალური როლი მდგრადი განვითარების პროცესში
2006
ბრტანეთი საელჩო, ჰოლანდიის საელჩო, ევრაზიის ფონდი
აღმოსავლეთ ევროპის, კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების საწინააღმდეგო კამპანიის გაძლიერება
2005-2008
ჰივოსის ფონდი
სამეგრელოს რეგიონის იშვიათი და გადაშენების საფრთხის ქვეშ მყოფ მცენარეთა სახეობების დაცვა და კონსერვაცია
2004-2005
ნიდერლანდების საელჩო უკრაინაში
ბიოუსაფრთხოების უზრუნველყოფა აღმოსავლეთ ევროპასა, კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში
2004
ჰივოსის ფონდი
სოციალურად დაუცველი ჯგუფის დევნილების მომსახურეობა, თემის მობილიზება
2004
Mercy Corp
საერთაშორისო ახალგაზრდული `ეკო-ბანაკი 2003
2003
ევროპის ახალგაზრდული ფონდი
თანამშრომლობა ენერგეტიკული სიღატაკის დასაძლევად
2003
Mercy Corp
სამხრეთ კავკასიაში მილსადენებზე დამკვირვებელთა საზოგადოებრივი ქსელის ჩამოყალიბება და განვითარება
2002-2003
შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო
გენმოდიფიცირებული კულტურების კვლევა გურიასა და სამეგრელოში
2002
გლობალ გრინგრანტს ფონდი
საერთაშორისო ენერგო ბრიგადები
2002
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო
ვებ-გვერდის შექმნა ნარჩენების მოხმარების პრობლემასთან დაკავშირებით
2002
IREX – აირექსი, საქართველო
მაკულატურის შემგროვებელი ქსელის დაარსება თბილისში
2002
გერმანიის საელჩო
მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება პლასტმასის ბოთლების მრავალჯერად გამოყენებაზე.
2002
გერმანიის საელჩო
#85 ბაგა ბაღის დათბუნება
2002
ბრიტანეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო DFID
#63 ბაგა-ბაღის დათბუნება
2001
გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP
ბაგა-ბაღი `საპოვნელა~-ს დათბუნება
2001
გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP
#206 ბაგა-ბაღის დათბუნება
2001
შვეიცარიის განვითარების ფონდი
საერთაშორისო ენერგო ბრიგადები
2001
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო
საყოფაცხოვრებო, ტოქსიკური და სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენებით წყლის დაბინძურების შემცირების სტრატეგია საქართველოს შავი ზღვის პირა ზონაში
2001-2002
საბერძნეთის მთავრობა
საზოგადოების მონაწილეობა გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში
2000
კანადის საელჩო
ენერგო ბრიგადები III ფაზა
2000
იაპონიის საელჩო, Staples Trust, LCB, გერმანიის საელჩო
ბანკების დამკვირებელთა ქსელი
2000
BANK WATCH საერთაშორისო ქსელი,
კლიმატის ცვლილების კამპანია
1999
FOE US-ის მცირე გრანტების პროგრამა
წყლის დაზოგვის კამპანია სამხრეთ ოსეთში
1999
Hilfswerk Austria
გარემოსდაცვითი პოლიტიკა და საზოგადოების მონაწილეობა
1999
ნიდერლანდების სამეფოს მთავრობა
გადავარჩინოთ შავი ზღვა
1998
TACIS -ის შავი ზღვის პროგრამა
საქართველოს ენერგობრიგადები, მეორე ეტაპი
1998
Know How Fund,OSGF
საქართველოს ენერგობრიგადები, პირველი ეტაპი
1997
Know How Fund
ალტერნატიული ენერგეტიკა ევროპაში
1997
შვეიცარიის მთავრობა, დედამიწის მეგობრები-ევროპა
სამეგრელოს ბიომრავალფეროვნება
1997
შვეიცარიის მთავრობა,
პრო ნატურა/დედამიწის მეგობრები-შვეიცარია
სამყარო და მისი ბინადარნი
1996
ღია საზოგადოება საქართველო
წითელ წიგნში შეტანილი სახეობების დაცვა
1996
ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
დემოკრატიზაციის პროგრამა, ტექნიკური დახმარება
1996
TACIS
ბიოფერმების მნიშვნელობა საქართველოსთვის
1995-1997
TACIS
ბიოგაზის აპარატის სადემონსტრაციო პროექტი ლაგოდეხში.
1995
ISAR
სემინარი ტყის დაცვის ბიოლოგიური მეთოდების შესახებ
1995
OSGF
მდგრადი ევროპა
1994-1997
TACIS
მდგრადი ჩრდილოეთი და სამხრეთი
1994
TACIS
კამპანია: გადავარჩინოთ საახალწლო ნაძვის ხეები
1994-2004
WWF
კამპანია: შევინარჩუნოთ ბზა
2002-2005
WWF
კამპანია: დაასუფთავე მტკვრის სანაპირო
2002
გაეროს განვითარების პროგრამა

Bio-restoration activities

in Uncategorized by

In the framework of the Project “Clean Up Georgia” biorestoration activities have been carried out on 11 April 2012 on 4ha of the cleaned up territory in Kvemo Kartli Region, particularly in Rustavi on 32 sites, among them 6 Secondary schools ((№26, 8, 21, 24, 13, 17 ), 25 dwelling buildings and Rustavi landfill adjacent territories. In total more than 650 seedlings of pine (Pinus nigra- 200 seedlings, Pinus eldarica-150 seedlings, Thuja occidentalis -30 seedlings, Quercus iberica-20 seedlings, Cedrus deodara (with containers)-50 seedlings, Fraxinus excelsior-150 seedlings, Acer campaestre-50 seedlings). Rustavi mayor representatives, school teachers and pupils, general public, Rustavi landfill workers (more than 200 representatives of local population) took active part in the event.<br />
<br />
The project is carried out by NGO Consortium – Greens Movement of Georgia/Friends of the Earth Georgia and Union for Sustainable Development EcoVision, with the financial support of the Swedish International Development Agency (Sida) and facilitation of the Ministry of Environment Protection.<br />

საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციათა პოზიციის დეკლარაცია

in Uncategorized by

საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციათა პოზიციის
დეკლარაცია

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის განვითარების ძირითად მიმართულებებზე

საქართველოს გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციები:

მსოფლიო თანამეგობრობის მიერ აღიარებული პრინციპებისა და მოთხოვნების ფონზე, ვაანალიზებთ რა საქართველოს პარლამენტის 2006 წლის დადგენილებას ,,საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების“ შესახებ, მივდივართ საერთო შეთანხმებამდე, მასზედ რომ:

მხედველობაში ვიღებთ და ვიწონებთ, რომ:

•საქართველოს მთავრობა, გამორიცხავს ატომური და ბირთვული ენერგეტიკის გენერირებას;

• საქართველოს ხელისუფლება ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებისა და ენერგიით უზრუნველყოფის მიზნით მნიშვნელოვან ღონისძიებებს ახორციელებს ქვეყნის მდიდარი ჰიდრორესურსების გამოყენებისათვის;
გამოვხატავთ შეშფოთებას და გამოვთქვამთ უკმაყოფილებას მასზედ, რომ:

• საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების დოკუმენტში, არ არის გათვალისწინებული ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების პრინციპები, რაც რისკის ქვეშ აყენებს მომავალი თაობების უფლებას ისარგებლონ სრულფასოვანი ბუნებრივი გარემოთი;

• საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების დოკუმენტი, სახელმწიფო ენერგეტიკული ბალანსის შევსების ერთ-ერთ წყაროდ საერთოდ არ განიხილავს ისეთი მნიშვნელოვანი პოტენციალის აღდგენადი ენერგიების ათვისებასა და გამოყენებას, როგორიცაა მზის, ქარის და თერმული წყლების ენერგიები;

• იგნორირებულია ენერგოეფექტურობის, განსაკუთრებით კი თბოსაიზოლაციო ტექნოლოგიების დანერგვისა და განვითარების აუცილებლობა, რაც ნეგატიურად აისახება ენერგიის მოხმარების კულტურის საერთო ეროვნული დონის ამაღლებაზე.

გამოთვქვამთ შიშს იმასთან დაკავშირებით, რომ:

პრინციპი – `ქვეყნის ჰიდრორესურსების არსებული ენერგოპოტენციალის მაქსიმალურად ათვისება~ _ და ამ მიზნის მძლავრი ჰიდროელექტროსადგურების კომპლექსების მშენებლობით მიღწევა, ბუნებრივი გარემოსათვის შესაძლოა აღმოჩნდეს კატასტროფული შედეგების მომტანი;

აღვნიშნავთ, რომ:

საერთაშორისო თანამეგობრობა და საფინანსო სტრუქტურები, მონაწილეობენ რა საქართველოში მძლავრი ჰიდროელექტროსადგურების კომპლექსების სამშებელო პროექტების დაფინასებაში, ზოგიერთ შემთხვეაში, ჯეროვანი პრიციპულობით არ ეკიდებიან გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას და თანხმდებიან კომპლექსის ცალკეული ნაწილების ზემოქმედების ლოიალურ შეფასებებს, რაც ვერანაირად ვერ ასახავს ერთი მთლიანი კომპლექსის გარემოზე ზემოქმედების საფრთხეებს;

ვაცხადებთ, რომ:

•მსოფლიო თანამეგობრობის მიერ ბოლო წლებში მიღებული ერთობლივი გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე, საქართველოს “ენერგეტიკულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკა“ ვერ პასუხობს თანამედროვე გამოწვევებს და მოძველებულია; 

მიგვაჩნია, რომ:

•მზისა და თერმული წყლების ენერგიების ათვისების ტექნოლოგიების განვითარება, ქვეყნის ენერგობალანსის შევსებისა და ტყის მერქნითი რესურსების საწვავად გამოყენების შემცირებასთან ერთად, ხელს შეუწყობს იაფი და ქვეყნის უღარიბესი მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი ენერგიის გენერირებას.

მოვითხოვთ, რომ:

• მზის, ქარისა და თერმული წყლების ენერგიების ათვისების ხელშეწყობის მიზნით (საყოფაცხოვრებო დონიდან, სამრეწველო მასშტაბებამდე) საკანონმდებლო ბაზა გახდეს პროტექციონისტული;

• ხელი შეეწყოს მზის, ქარისა და თერმული წყლების ენერგიების ათვისების ტექნოლოგიების დანერგვა-განვითარებას;

• სახელმწიფოს და საქართველოს საბანკო სისტემის ადგილობრივი რესურსები ხელმისაწვდომი და მიმზიდველი გახდეს მზის, ქარისა და თერმული წყლების ენერგიების ათვისებისათვის როგორც ინდივიდების, ასევე მცირე და საშუალო ბიზნეს წრეებისათვის;

• სასწრაფოდ მომზადდეს და შევიდეს კანონიერ ძალაში ნორმატიული აქტების პაკეტი, რომლის მიზანიც იქნება ენერგოტევადობის შემცირება და ენერგოეფექტურობის ამაღლება უახლოეს 10 წელიწადში, ამ მაჩვენებლების ევროპულ პარამეტრებამდე მიყვანის პერსპექტივით;

• ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისათვის შემუშავდეს და დაინერგოს სასწავლო პროგრამები ენერგოეფექტურობის ამაღლებისა და ენეროტევადობის შემცირების მნიშვნელობისა და მათი მიღწევის უმარტივესი ტექნოლოგიების პრაქტიკაში გამოყენების სწავლების მიზნით.

1.საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო

2. სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო

3.საზოგადოებრივი განვითრების ახალციხის ცენტრი

4.საქართველოს ეკოლოგიურ ფერმერთა ასოციაცია-სემა

5. გარემოდაცვითი კვლევების საერთაშორისო ცენტრი

6. ფონდი “კავკასიის ეკოლოგია”

7. გარმოს დაცვის ლიგა

8. მდგრადი განვითარების კავშირი – ეკოხედვა

9. ცენტრი ,,ენერგოეფექტურობა და გარემოს დაცვა“

10. ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველო

11. საინჟინრო კვლევების სპეციალისტთა თანამშრომლობის, პროექტების ექსპერტიზისა და საზოგადოებრივი დისკუსიების საორგანიზაციო ცენტრი

12. კავკასიის არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელი

13.იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“

14. ააიპ „ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი“

About us

in Uncategorized by

Greens Movement of Georgia/Friends of the Earth-Georgia

The Greens Movement of Georgia / Friends of the Earth – Georgia (GMG/FoE-G) is an organisation aiming to protect the environment, human and ethno-cultural surroundings according to the principles of sustainable development; to end the technocratic and utilitarian treatment attitude towards nature; to establish ecologically safe technologies; to build solidarity and peace between people, and in particular to build an ecologically and socially sustainable society. The goal is to build an ecologically and socially sustainable society and to take actions in specific actions.
The Greens Movement of Georgia is democratic non-profit grassroots organisation that deals with a broad range of environmental issues. The organisation implements its mission through campaigns and practical activities, public information and involvement, policy making and lobbying.
Established in 1989, the Greens Movement of Georgia is one of the largest and oldest environmental organisations in Georgia. It has 46 local groups throughout the country and more than 2000 members. In 1991 The Greens Movement of Georgia became a core member of Friends of the Earth International (FoEI) www.foe.org, largest world-wide democratic environmental organisation with daughter organisations in 50 countries. FoE Georgia actively participates in FoEI programs on international and regional levels.

Other membership:

 • The Greens Movement of Georgia in 2010 became a member of the Climate Action Network (CAN) http://climatenetwork.org.
 • The Greens Movement of Georgia / Friends of the Earth – Georgia (GMG/FoE-G) is member of INFORSE-Europe , the International Network for Sustainable Energy, www.inforse.org/europe.
 • The Greens Movement of Georgia / Friends of the Earth – Georgia (GMG/FoE-G) is a member of European Eco-Forum, www.eco-forum.org.
 • The Greens Movement of Georgia / Friends of the Earth – Georgia (GMG/FoE-G) is a member of European NGO Networks on genetic Engineering, http://genet-info.org
 • The Greens Movement of Georgia is a member of the Women in Europe for Common Future, www.wecf.eu

Focus Areas and Campaigns:

 • Climate change issues related to mitigation and adaptation, including advocacy of climate change policy in Georgia;
 • Water resources protection and introduction of Integrated Water Resource Management, water supply and sanitation;
 • Conservation of biodiversity and protection of eco-systems, combating deforestation, forest protection, combating for regulation of genetically modified organisms;
 • Air protection and support to improvement of transport infrastructure in human settlements;
 • Combating with land degradation;
 • Lobbying and advocacy of legal instrument referring to principals of sustainable development at local and state level;
 • Introduction of Agenda 21 provisions;
 • Introduction of sustainable agriculture;
 • Promotion of renewable energy; energy-saving and energy-efficiency technologies;
 • Support to environment and health process;
 • Education for sustainable development;
 • Protection of Black Sea and costal zones;
 • Promotion of cleaner production and clean technologies;
 • Introduction of avoidance and reduction methods and recycling in waste management;
 • Protection of mountain regions of the Caucasus;
 • Support to introduction and lobbying principals of “green economy”;
 • Promotion of public monitoring of environment;
 • Support to cooperation and coordination among non-governmental environmental organisations and other stakeholders for improvement of environment protection and sustainable development;
 • Advocacy of human rights and ensuring public participation into decision-making process, etc.

Organisation Structure of the GMG/FoE-G

 1. Congress, main decision making body, consists of all members of the organisation, 2000 members;
 2. Chamber (“Darbazi”): deliberative body, consists of 17 members;
 3. Governing Board, decision making body, governed by 2 co-chairmen, elected by the Congress, 7 members;
 4. Executive Secretariat managed by appointed by the Governing Board Executive Director, responsible for day-to-day management of the organization.

HOME

in Uncategorized by
“While the last 5 years have been difficult, they have also been equally spectacular. The difficulties of life help unravel the richness that cheap nfl jerseys is so rewarding. After a certain point, I think we understood that the message and power of these journals could have an impact on the public,” he wrote.”The NFL is the model the AFL want to follow and if you look at that event, they’ve had The Who, Paul McCartney [both English] and U2 [Irish]. Maybe they see an American singer with an Australian band singing lyrics written by an Australian as cheap fake oakleys good policy.”McKenna is based in California, but has flown out to perform Cheap Jerseys from china the song at AFL functions next week, and at the nfl jerseys shop end of the grand final as the winning team does its victory lap, before the traditional blaring of We Are the Champions (Queen, English). Northface At that time the house to long champ the chanel purses shock nike air max 2014 off toms outlet lamp, abercrombie glass shade gucci handbags and thermos gall gave shock to pieces juicy couture on adidas the sheets leaving hollister a michael kors canada trace coke. Then go out rolex watches for sale to nike shoes see, chimney gave timberland shoes Zhata! That mcm bags four out observations of ralph lauren polo people come gucci shoes from somewhere? do not know. It’s not just the Nines it’s every event that’s added to it. The incredible success means hotels have enjoyed higher rates but Fake Oakleys Sale generally there has been no price resistance. Everybody has been happy to be in the city and understand it’s a busy weekend.”Judith Tabron, owner of Soul Bar Bistro at the Viaduct Harbour said trading was similar to an All Blacks test in Auckland.Heart of the City chief executive Alex Swney said Auckland was now on the way to becoming an event city like Wellington and Melbourne and events were the cornerstone to urban economies. Gerard Pique’s http://www.cheapjordan13.com partner Shakira is a picture of emotion while watching Barcelona face Real Madrid in a tense El Clasico showdownGerard Pique’s partner Shakira watched on as Barcelona faced Real MadridThe singer appeared to get very involved as the giants played out a drawThe 39 year old goes through all the emotions as the game unfoldsBarcelona took the lead through Luis Suarez early in the second halfBut Madrid came back to snatch a last gasp draw after Sergio Ramos buried a header deep in stoppage timeByThe Bears MLB was on the practice field yesterday, but as I wrote during training camp for the Chicago Tribune, the cheap nfl jerseys veteran has missed valuable time (and reps) throughout the month of August. What am I looking for from the LB? Pursuit to the football, lateral quickness, the ability to run the inside vertical seam in Cover 2 and tackling. It has been almost nine months since Urlacher was in a live game situation.

კონტაქტი

in Uncategorized by

you can be a valuable member of our team.

* indicates required field

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.

საქართველოში “კლიმატის კვირეული 2009” ორგანიზება

in Uncategorized/განხორციელებული/მდგრადი განვითარება, განათლება მდგრადი განვითარებისათვის და ეკოგანათლება/პროექტები by
პროექტი: საქართველოში “კლიმატის კვირეული 2009” ორგანიზება.
დონორი ორგანიზაციები:  საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა; გერმანიის გარემოს დაცვის, ბუნებრივი კონსევაციისა და ატომური უსაფრთხოების ფედერალური სამინისტრო;
პარტნიორი ორგანიზაციები:ევროპელი ქალები საერთო მომავლისათვის – WECF-თან თანამშრომლობით.
შედეგი: ჩატარდა კონფერენცია”სამხრეთ კავკასიის არსამთავრობო ორგანიზაციათა შესაძლებლობების გაძლიერება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული შედეგების და მისი  შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ”.
გადასვლა ზემოთ