ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული პროექტები და დაფინანსების წყაროები

in Uncategorized by

პროექტის სათაური

ხანგრძლივობა

დაფინანსების წყარო

”ბუნებრივი გარემოს კონსერვაციისა და მდგრადობისათვის თემების ინიციატივის ხელშეწყობა საქართველოში
01.06.2016 – 01.10.2017
გლობალური სატყო კოალიცია, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით.
მუნიციპალიტეტების დონეზე სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და მათი ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
01.08.2016 – 01.06.2017
გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP), სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისი (SCO), ავსტრიის განვითარების სააგენტო(ADC).
სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშები საქართველოს მაგალითზე
01.04.2016
 ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში
„გარემოზე ზემოქმედების შეფასების რეგულაციებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივის პროცესის მონიტორინგი“
15.03. 2016
ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში
ლაგოდეხის მუნციპალიტეტში  სოფლების ხიზამბავრსა და გურგენიანის წყალსადენის სათავე ნაგებობის  რეკონსტრუქცია.
2015
ბერნის უნივერსიტეტის განვითარებისა და გარემოსდაცვის  დეპარტამენტი, შვეიცარია
დავასუფთაოთ მდინარეები – დავასუფთაოთ შავი ზღა
19.01.2015
შავი ზღვის ფონდი
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურები საქართველოში
01.05.2015-31.10.2015
ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში
ლაგოდეხის მუნციპალიტეტის სოფლების ხიზამბავრასა  და გურგენიანის საბავშვო ბაღის რეკონსტრუქცია.
2015
ბერნის უნივერსიტეტის განვითარებისა და გარემოსდაცვის  დეპარტამენტი, შვეიცარია
მომხმარებელთა დახმარების ცენტრი  ქუთაისში
01.03.2014- 29.02.2016
ევრაზიის ფონდი
საიზოლაციო ღონისძიებების გამოცდა დედოფლისწყაროში (ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვა სამხრეთ კავკასიაში)
გრმანიის საზოგადოება საერთაშორისო თანამშრომლობიათვის (GZT)
საქართველოს ენერგეტიკის  სფეროს გამოწვევები და გარემო
2014
ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში
სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხარებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე (NAMA), სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარებისთვის
2013-2015
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა
ქალთა როლის გაძლიერება ყველასათვის
2013-2015
ნიდარლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრო
რესურსების მდგრადი გამოყენება სამხრეთ კავკასიაში- ფოკუსით წყალზე
2013-2014
ბერნის უნივერსიტეტის განვითარებისა და გარემოსდაცვის  დეპარტამენტი, შვეიცარია
სამოქალაქო მონიტორინგის ხელშეწყობა ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობისას
2012-2014
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი
კოლხეთის რეგიონის მაღალკონსერვაციული ეკოსისტემებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვის ხელშეწყობა მდ.ტეხურის ხეობაში
2012-2013
პრო ნატურა/დედამიწის მეგობრები/შვეიცარია- FoE შვეიცარია
ადგილობრივი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა განახლებად ენერგო-რესურსებზე და შესაბამისი ტექნოლოგიების გავრცელება სოფლად და მოცილებულ ადგილებში
2012-2013
USAID-NATELI-II
საზოგადოების აქტიური ჩართულობის გაზრდა ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის მშენებლობის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში
2012
ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში
საქართველოში აღდგენადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებასა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვაზე ხელშეწყობა.
2012
ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში
საქართველოში კლიმატის კვირეულის ორგანიზება
2012
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა
ადგილობრივი შესაძლებლობების გაძლიერება სოფლად საოჯახო პირობებში გათბობის, ცხელი წყლისა და იზოლაციის სისტემების დანერგვით EEC რეგიონში.
2011-2014
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა
საშიში ქიმიური ნივთიერებების გამოყენების შემცირება განვითარებად ქვეყნებში- ქიმიკატების უსაფრთხოდ გამოყენების პოტენციალი არაქიმიური ალტერნატივების ჩათვლით.
2011
SAICM Quick Start Programme trust fund
საქართველოში კლიმატის კვირეულის ორგანიზება
2011
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა
დავასუფთაოთ საქართველო – საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მისი ჩართვა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროცესში (1-ლი, II-ე და III-ე ფაზა)
2010-2012
2013-2014
2015-2016
შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო
ადგილობრივი პოტენციალის შექმნა სოფლად მდგრადი განვითარებისათვის
01/02/2010-01/07/2011
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა
გარემო და უსაფრთხოება სამხრეთ კავკასიაში_ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მენეჯმენტი აქცენტირებული წყლის რესურსების მდგრად მართვაზე
01/02/2010 – 01/07/2011
შვეიცარიის ფედერალური საგარეო საქმეთა დეპარტამენტი
საქართველოში კლიმატის კვირეულის ორგანიზება
2010
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა
რეგიონალური კონფერენცია ”სამხრეთ კავკასიის არსამთავრობო ორგანიზაციათა შესაძლებლობების გაძლიერება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული შედეგების და მისი  შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ.”
2009
გერმანიის გარემოს დაცვის, ბუნებრივი კონსევაციისა და ატომური უსაფრთხოების ფედერალური სამინისტრო
საქართველოში “კლიმატის კვირეული 2009” ორგანიზება
2009
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა
განახლებადი ენერგოტექნოლოგიების დანერგვა სოფლად
2008-2009
გერმანიის გარემოს დაცვის, ბუნებრივი კონსევაციისა და ატომური უსაფრთხოების ფედერალური სამინისტრო
ნარჩენების მდგრადი მართვის  ხელშეწყობისათვის  კომპოსტირების მეთოდის დანერგვა ქ. თბილისის პარკებში.
2008-2009
საქართველოში ჰოლანდიის საელჩოს MATR პროგრამა
საქართველოს სოფლის რეგიონებში ახალი, მდგრადი მეთოდების დანერგვა: სანიტარულ-პროფილაქტიკური პრობლემების გადაჭრის, უსაფრთხო სასმელი წყლისა და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე ხელშეწყობის მიზნით
2008-2010
ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრო
არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლობა, მდგრადი განვითარების ხელშეწყობისათვის საქართველოში
2008
ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო”
დედოფლისწყაროში საბუნებისმტყველო დისციპლინების მასწავლებლების შესაძლებლობათა გაძლიერება და მუდმივმოქმედი წრეების ორგანიზება
2007
ნორვეგიის მთავრობა
არასამთავრობო ორგანიზაციათა ტრენინიგი ორჰუსის კონვენციასთან დაკავშირებით საქართველოს სამ რეგიონში
2006
საქართველოში ეუთო-ს მისია
ჭარბტენიანი ტერიტორიების საერთაშორისო დღის – 2 თებერვლისადმი მიძღვნილი სემინარების მოწყობა ქალაქებში: ფოთი და ლანჩხუთი
2006
სზიმ ცენტრი
ჭაჭუნას აღკვეთილი და მოსწავლე ახალგაზრდობა
2006
ნორვეგიის მთავრობა, ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის კავკასიის  ოფისი
სიმძლავრეების შექმნა და სტრატეგიის განვითარება საქართველოსათვის და ევროგაერთიანების გლობალური როლი მდგრადი განვითარების პროცესში
2006
ბრტანეთი საელჩო, ჰოლანდიის საელჩო, ევრაზიის ფონდი
აღმოსავლეთ ევროპის, კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების საწინააღმდეგო კამპანიის გაძლიერება
2005-2008
ჰივოსის ფონდი
სამეგრელოს რეგიონის იშვიათი და გადაშენების საფრთხის ქვეშ მყოფ მცენარეთა სახეობების დაცვა და კონსერვაცია
2004-2005
ნიდერლანდების საელჩო უკრაინაში
ბიოუსაფრთხოების უზრუნველყოფა აღმოსავლეთ ევროპასა, კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში
2004
ჰივოსის ფონდი
სოციალურად დაუცველი ჯგუფის დევნილების მომსახურეობა, თემის მობილიზება
2004
Mercy Corp
საერთაშორისო ახალგაზრდული `ეკო-ბანაკი 2003
2003
ევროპის ახალგაზრდული ფონდი
თანამშრომლობა ენერგეტიკული სიღატაკის დასაძლევად
2003
Mercy Corp
სამხრეთ კავკასიაში მილსადენებზე დამკვირვებელთა საზოგადოებრივი ქსელის ჩამოყალიბება და განვითარება
2002-2003
შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო
გენმოდიფიცირებული კულტურების კვლევა გურიასა და სამეგრელოში
2002
გლობალ გრინგრანტს ფონდი
საერთაშორისო ენერგო ბრიგადები
2002
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო
ვებ-გვერდის შექმნა ნარჩენების მოხმარების პრობლემასთან დაკავშირებით
2002
IREX – აირექსი, საქართველო
მაკულატურის შემგროვებელი ქსელის დაარსება თბილისში
2002
გერმანიის საელჩო
მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება პლასტმასის ბოთლების მრავალჯერად გამოყენებაზე.
2002
გერმანიის საელჩო
#85 ბაგა ბაღის დათბუნება
2002
ბრიტანეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო DFID
#63 ბაგა-ბაღის დათბუნება
2001
გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP
ბაგა-ბაღი `საპოვნელა~-ს დათბუნება
2001
გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP
#206 ბაგა-ბაღის დათბუნება
2001
შვეიცარიის განვითარების ფონდი
საერთაშორისო ენერგო ბრიგადები
2001
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო
საყოფაცხოვრებო, ტოქსიკური და სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენებით წყლის დაბინძურების შემცირების სტრატეგია საქართველოს შავი ზღვის პირა ზონაში
2001-2002
საბერძნეთის მთავრობა
საზოგადოების მონაწილეობა გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში
2000
კანადის საელჩო
ენერგო ბრიგადები III ფაზა
2000
იაპონიის საელჩო, Staples Trust, LCB, გერმანიის საელჩო
ბანკების დამკვირებელთა ქსელი
2000
BANK WATCH საერთაშორისო ქსელი,
კლიმატის ცვლილების კამპანია
1999
FOE US-ის მცირე გრანტების პროგრამა
წყლის დაზოგვის კამპანია სამხრეთ ოსეთში
1999
Hilfswerk Austria
გარემოსდაცვითი პოლიტიკა და საზოგადოების მონაწილეობა
1999
ნიდერლანდების სამეფოს მთავრობა
გადავარჩინოთ შავი ზღვა
1998
TACIS -ის შავი ზღვის პროგრამა
საქართველოს ენერგობრიგადები, მეორე ეტაპი
1998
Know How Fund,OSGF
საქართველოს ენერგობრიგადები, პირველი ეტაპი
1997
Know How Fund
ალტერნატიული ენერგეტიკა ევროპაში
1997
შვეიცარიის მთავრობა, დედამიწის მეგობრები-ევროპა
სამეგრელოს ბიომრავალფეროვნება
1997
შვეიცარიის მთავრობა,
პრო ნატურა/დედამიწის მეგობრები-შვეიცარია
სამყარო და მისი ბინადარნი
1996
ღია საზოგადოება საქართველო
წითელ წიგნში შეტანილი სახეობების დაცვა
1996
ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
დემოკრატიზაციის პროგრამა, ტექნიკური დახმარება
1996
TACIS
ბიოფერმების მნიშვნელობა საქართველოსთვის
1995-1997
TACIS
ბიოგაზის აპარატის სადემონსტრაციო პროექტი ლაგოდეხში.
1995
ISAR
სემინარი ტყის დაცვის ბიოლოგიური მეთოდების შესახებ
1995
OSGF
მდგრადი ევროპა
1994-1997
TACIS
მდგრადი ჩრდილოეთი და სამხრეთი
1994
TACIS
კამპანია: გადავარჩინოთ საახალწლო ნაძვის ხეები
1994-2004
WWF
კამპანია: შევინარჩუნოთ ბზა
2002-2005
WWF
კამპანია: დაასუფთავე მტკვრის სანაპირო
2002
გაეროს განვითარების პროგრამა

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*