Greens Movement of Georgia / Friends of the Earth – Georgia

პროექტის „ადგილობრივი თემების მონაწილეობით ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებასა და ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციაზე ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონში“ შემაჯამებელი შეხვედრა

in სიახლეები by

სასტუმრო „თბილისი მარიოტში“ გაიმართა პროექტის „ადგილობრივი თემების მონაწილეობით ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებასა და კონსერვაციაზე ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონში“ შემაჯამებელი კონფერენცია, რომელიც სამეგრელოს რეგიონში განხორციელდა 2015-2017 წლებში საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს მიერ.

კონფერენციის მიზანი იყო პროექტის ფარგლებში შესრულებული საქმიანობების შესახებ ინფორმაციის ფართო აუდიტორიისათვის გაცნობა და სამეგრელოს მთიანეთში დაცული ტერიტორიის შექმნაზე ხელშეწყობა,  მისი მდიდარი ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციისა და მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფისათვის.

კონფერენციაზე აღინიშნა, რომ პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კველევების საფუძველზე მომზადებული რეკომენდაციებისა და წინადადებების ინიცირება, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებასა და მდგრად განვითარებას, საერთაშორისო კონვენციებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

პროექტი მოიცავდა სამეგრელოს მაღალმთიან რეგიონებში  ბიომრავალფეროვნების კვლევას, 7 რაიონის 21 სამიზნე თემში მაღალკონსერვაციული ჰაბიტატების კონსერვაციაზე ხელშეწყობას, ადგილობრივი სამიზნე თემების ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების პრაქტიკის დანერგვითა და საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების გაუმჯობესებას. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა კომპლექსური აქტივობები, მათ შორის გამწვანებისა და დასუფთავების აქციები, დეგრადირებული ტყეების ფრაგმენტებისა და ქარსაცავი ზოლების აღდგენითი სამუშაოები, მდგრადი ძოვების მეთოდოლოგით-ელექტრომწყემსის გამოყენებით ნაკვეთმორიგეობითი ძოვების დანერგვა, მოხდა ალტერნატიული, ეკოლოგიურად გამართლებული აღდგენადი ენერგო–ტექნოლოგიების დემონსტრირება, ჩატრდა სამეცნიერო–კვლევითი სამუშაოები და ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიები, მოეწყო სასკოლო ოლიმპიადები და ეკო-ბანაკი მოსწავლეებისათვის და ა.შ.

კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილემ ეკატერინე გრიგალავამ.

პროექტი ინიცირებულია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველოს მიერ, შვეიცარიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის Pro-Natura – დედამიწის მეგობრები – შვეიცარიის  ფინანსური მხარდაჭერით.

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრების გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა სამთავრობო სტრუქტურული ცვლილებების ფარგლებში საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს შესაძლო რეორგანიზაციის თაობაზე

in განცხადებები by

გარემოსდაცვითი პოლიტიკის განმახორციელებელი უწყება, როგორც სახელმწიფო მარეგულირებელი ფუნქციის მქონე ინსტიტუცია – სამინისტრო  არ უნდა დაიშალოს და მისი ექსკლუზიური ფუნქციები სხვადასხვა უწყებებში არ უნდა გადანაწილდეს.

 

ყველა დანარჩენი სამინისტროს პოლიტიკური მიზნები, რომელიც გამოიხატება ქვეყნის ეკონომიკის ზრდასა და მოსახლეობის სოციალური პრობლემების გადაჭრაში განაპირობებენ მათ ამოცანებს, ისინი გარემოს კომპონენტების სარგებლობაზე ორიენტირებული უწყებებია, ანუ ბუნებრივი რესურსების მოხმარება რაოდენობრივი თვალსაზრისით და გარემოში დამაბინძურებელი ნივთიერებების ემისიები  მათი რეგულაციების თანმდევი და შედეგობრივი მოვლენაა.

 

საკმარისია ამ სამინისტროებში გარემოსდაცვითი სახელმწიფო მარეგულირებელი ორგანოს ფუნქცია გავაჩინოთ, ან მექანიკურად შევაერთოდ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვისა და სხვა სამინისტროების სტრუქტურები წარმოიშობა ინტერესთა კონფლიქტი და ამ კონფლიქტის პროცესში, როგორც გამოცდილება გვკარნახობს დაზიანდება გარემო,  შედეგად  უდიდესი ზარალი მიადგება ქვეყნის ეკონომიკას  და  მნიშვნელოვნად   შეილახება  ახლანდელი  და  მომავალი  თაობების  ინტერესები.

ქვეყანა, რომელიც ოცდაცამეტი საერთაშორისო გარემოსდაცვითი კონვენციისა და შეთანხმების, აგრეთვე საქართველო – ევროკავშირის შესახებ ასოცირების შეთანხმების განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულებაზეა ორიენტირებული, აუცილებლად საჭიროებს ერთი დამოუკიდებელი გარემოსდაცვითი სახელმწიფო მარეგულირებელი ფუნქციის მქონე ინსტიტუციის – სამინისტროს არსებობას, რომელიც ჯანსაღ ოპონირებას გაუწევს ეკონომიკური ბლოკის სამინისტროებს ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისა და გარემოზე დასაშვები ზემოქმედების უზრუნველსაყოფად და მათთან ერთად განახორციელებს ქვეყნის სწრაფ და წარმატებულ განვითარებას.

 

 

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრების განცხადება

in განცხადებები by

მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, დაგეგმილია სამთავრობო
რეორგანიზაცია. მათ შორის გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროს, როგორც სახლმწიფო მმართველობითი ინსტიტუციის, გაუქმება და
მისი ფუნქციების სხვადასხვა უწყებებსა და სამინისტროებზე გადანაწილება და ეს
მაშინ, როდესაც ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების პოლიტიკის
ფარგლებში საქართველო აღებული აქვს ვალდებულება, მოახდინოს გარემოს
დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის
შესაბამის კანონმდებლობასთან.
გამორიცხულია ამ ვალდებულების სათანადოთ შესრულება, თუ სახელმწიფოში
არ იარსებებს ამ ვალდებულების შესრულებაზე პასუხიმგებელი კონკრეტული,
ერთი დამოუკიდებელი სამთავრობო ინსტიტუცია. გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტროს გაუქმება და მისი ფუნქციების სხვა უწყებებზე
გადანაწილება, ამ ფუნქციების სპეციფიკიდან გამომდინარე, შეუძლებელს გახდის
მათი მხრიდან ამ ვალდებულების სრულ და განუხრელ შესრულებას.
ამ რეფორმით მოხდება გარემოს ინტერესების ნიველირება და გარემოსდაცვითი
პოლიტიკის უწყებრივი ინტერესებისადმი დაქვემდებარება, რაც თავის მხრივ
ინტერესთა კონფლიქტს წარმოადგენს და კიდევ უფრო დაამძიმებს
საქართველოში გარემოსდაცვით უკვე არსებულ კატასტროფულ მდგომარეობას.
ამ ნაბიჯით, საქართველოს მთავრობა ფაქტიურად უარს ამბობს გარემოსდაცვითი
პოლიტიკის განხორციელების მთავარ ინსტრუმენტზე, უარს ამბობს განვითარების
ევროპულ გზაზე და წინააღმდეგობაში შედის ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან.

 

მწვანეთა მოძრაობის განცხადება

 

ახმეტაში ბიომასის მწარმოებელი საწარმო გაიხსნა

in სიახლეები by

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატაანში, შეიქმნა პირველი ბიომასის მწარმოებელი საწარმო, სადაც იწარმოება RUF სტანდარტის საწვავი ბრიკეტები. ბრიკრეტები მიღება  მშრალად, ხე ტყის ნარჩენებსა და ნახერხზე მაღალი წნევის ზემოქმედებით რაიმე დამატებითი შემკვრელის გარეშე. ბრიკეტები გამიზნულია რეგიონის მუნიციპალიტეტების საჯარო დაწესებულებებისა და კერძო მომხმარებლების საწვავით უზრუნველყოფისათვის.

 

საწარმოს დაფუძნების ღონისძიებები განხორციელდა საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს მიერ, გაეროს განვითარების პროგრამის „ბიომასის წარმოებისა და გამოყენების ხელშეწყობა საქართველოში“- პროექტის ფარგლებში.

 

საწარმოს შექმნა ხელს შეუწყობს ნარჩენი ბიომასის გადამუშავებით ალტერნატიული საწვავი რესურსის დანერგვას და ბუნებრივ ტყეებზე ზეწოლის შემცირებას. ბიომასის საწვავის მდგარად წარმოებას და გამოყენებას  საქართველოში, დაინტერესებული ჯგუფების მოტივაციის გაზრდას ბიომასის საწვავის საწარმოების ახალი პროექტების შემუშავებისათვის, ბიომასის საწვავის პოპულარიზაციას.

 

საქართველოში გავრცელებული ტყის კაფვის დამკვიდრებული პრაქტიკით, მერქნისა და შეშის მოპოვების შემდგომ, 30 სმ დიამეტრზე მცირე ხის ტოტები და მორები რჩება ტყეში. რის გამოც, ხშირად იხერგება ტყის მისასვლელი გზები, მიტოვებულ ტოტებსა და ტყის ნარჩენებზე კი აქტიურდება მცენარეთა დაავადებები და პარაზიტები, რაც შემდგომში დიდი ზიანს აყენებს ტყეების.  ბიომასის საწვავი ბრიკეტების წარმოებისათვის, კი რეკომენდირებულია სწორედ, 8-30 სმ სისქის ხის ტოტები და ნარჩენები, რომლის გამოყენებაც დღეს უკვე შესაძლებელია, როგორც საწარმოო ნედლეული ბიომასის ბრიკეტების წარმოებისათვის.

 

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველოს თანათავმჯდომარის  ქ-ნ რუსუდან სიმონიძის განაცხადებით „აღნიშნული საწარმოს წარმატებული ფუნქციონირება ხელს შეუწყობს კახეთში მცხოვრები ოჯახების გათბობის ხარჯების დაზოგვას, ხეების საშეშე მასალად გამოყენების შემცირებას და ტყეებში ფიტოსანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის“.

 

გარდა ბიომასის ბრიკეტების მწარმოებელი საწარმოს დაფუძნებისა, პროექტის ფარგლებში, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობამ ასევე შეიძინა ენერგოეფექტური ღუმელები, რომელიც გადაეცა ახმეტის მუნიციპალიტეტს. აღნიშნული ენერგოეფექტური ღუმელები იმუშავებს RUF სტანდარტის საწვავ ბრიკეტებზე და უზრუნველყოფს საბავშვო ბაღის გათბობას 2017 წლიდან.

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა მომავალშიც გეგმავს მსგავსი პროექტების განხორციელებაში საკუთარი წვლილის შეტანას, რითაც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში მოჭრილი ხეების რაოდენობის შემცირებას და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროექტი განხორციელდა  გაეროს განვითარების პროექტის  (UNDP)  „ბიომასის წარმოებისა და გამოყენების ხელშეწყობა“ საქართველოში ფარგლებში, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებასთან (GIZ) თანამშრომლობით.

პროექტის „ადგილობრივი თემების მონაწილეობით ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებასა და კონსერვაციაზე ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონში“ შემაჯამებელი შეხვედრა

in სიახლეები by

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველოს მიერ სამეგრელოს რეგიონში 2015-2016 წწ. განხორციელდა პროექტი „ადგილობრივი თემების მონაწილეობით ბუნებრივი რესურსების მდგრად გამოყენებასა და კონსერვაციაზე ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონში“. პროექტი წარმოადგენდა 2012–2013 წლებში განხორციელებული საპილოტე პროგრამის გაგრძელებას, რომელიც ითვალისწინებდა რეგიონში სამეცნიერო–კვლევითი სამუშაოების ჩატარების გზით ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგსა და სენსიტიური უბნების იდენტიფიცირებას.

მიმდინარე წლის სექტემბერში  (18-20) დასრულდა აღნიშნული პროექტის ორწლიანი სამუშაო პერიოდი და მის ფარგლებში ზუდგიდის მუნიციპალიტეტში შედგა შემაჯამებელი შეხვედრა. რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს რეგიონში პროექტის ფარგლებში შერჩეულმა კოორდინატორებმა და პროექტის დონორი ორგანიზაციის წარმომადგენელმა, ექსპერტებმა.

შეხვედრაზე პროექტის კოორტინატორის მიერ გაკეთდა მოხსენება ჩატარებულ საქმიანობებებზე და პროექტით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე. პროექტის ესპერტების მიერ გაკეთდა მოხსენებები მათ მიერ შესულებული სამიანობების შესახებ

პროექტი ითვალისწინებდა სამეგრელოს 7 რაიონის 21 სამიზნე თემში მაღალკონსერვაციული ჰაბიტატების კონსერვაციაზე ხელშეწყობას, ადგილობრივი სამიზნე თემების ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების პრაქტიკის დანერგვითა და საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების გაუმჯობესებას. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა კომპლექსური აქტივობები, მათ შორის გამწვანებისა და დასუფთავების აქციები, დეგრადირებული ტყეების ფრაგმენტებისა და ქარსაცავი ზოლების აღდგენითი სამუშაოები, ალტერნატიული, ეკოლოგიურად გამართლებული აღდგენადი ენერგო–ტექნოლოგიების დემონსტრირება, სამეცნიერო–კვლევითი და ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიები, სასკოლო ოლიმპიადები, მოეწყო ეკო-ბანაკი მოსწავლეებისათვის და ა.შ.

პროექტი ინიცირებულია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველოს მიერ, შვეიცარიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის Pro-Natura – დედამიწის მეგობრები – შვეიცარიის  ფინანსური მხარდაჭერით.

შეხვედრა სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ იანეთის მოსახლეობასთან

in სიახლეები by

17 აგვისტოს, 2017 წ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველოს სამტრედიის რეგიონალური კოორდინატორის ორგანიზებით, პროექტის „დავასუფთაოთ საქრთველო ფაზა III” ფარგლებში, ჩატარდა შეხვედრა სოფელ იანეთის მოსახლეობასთან პროექტით დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, რომელიც გულისხმობს რეგიონებში და სოფლებში ნარჩენებთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობას და ადგილობრივი მოსახლეობაში ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიის ჩატარებას.

შეკრებილ მოსახლეობას ადგილობრივი კორდინატორის მიერ მიეწოდა ინფორმაცია იმ საფრთხეების შესახებ, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს გარემოში ნარჩენების უსისტემოდ განთავსებით. საუბარი იყო ევროპის წამყვანი ქვეყნების მაგალითებზე, სადაც აღნიშნული პრობლება უკვე მოგარებულია და რომ მის მოგვარებაში აქტიურად იყო ჩართული რიგითი მოქალაქეები.

შეხვედრაზე ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან დაფიქსირდა ის პრობლემები რაც ადგილობრივებს აწუხებს. ითქვა რომ, სოფლის ამბულატორიას სამედიცინო ნარჩენების გატანაზე ხელშეკრულება გაფორმებული აქვს შპს „ეკო მედიკალ ჯგუფი“-სთან, მაგრამ ეს უკანასკნელი არ ახორციელებს მომსახურეობას; სოფელ იანეთის მესამე უბანში, სოფელ ეწერის მხარეს არსებობს არალეგალური ნაგავსაყრელი, რომელიც გაუსაძლის პირობებს უქმნის მიმდებარედ მცხოვრებლებს; სოფლის ტერიტორიაზე მდ. გუბისწყლის მიდამოებში ხორციელდება ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, რაც ანადგურებს საძოვრებს და ზიანს აყენებს მოსახლეობის სავარგულებს. შეხვედრას ესწრებოდა 14 ადგილობრივი მაცხოვრებელი.

პროექტს – „დავასუფთაოთ საქართველო-ფაზა III“,  ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმი – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“. პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით.

შეხვედრა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბარაში

in სიახლეები by

17 აგვისტოს 2017წ, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველოს წყალტუბოს რეგიონალური კოორდინატორის ორგანიზებით, პროექტის „დავასუფთაოთ საქრთველო ფაზა III” ფარგლებში, ჩატარდა შეხვედრა სოფელ გუმბარას მოსახლეობასთან მუნიციპალიტეტში არსებულ ნარჩენების მართვის პროებლემებთან დაკავშირებით.

შეხვედრაზე ადგილობრივმა კოორდინატორმა შეკრებილ საზოაგადოებას მიაწოდა ინფორმაცია ნარჩენების მართვის კუთხით საქართველოში არსებულ პრობლემებზე, მუნიციპალიტეტების ვალდებულებებზე და მსოფლიო გამოცდილებაზე ნარჩენების მართვის კუთხით.

მოსახლეობის მხრიდან აღინიშნა, რომ სოფლად ჯერ კიდევ მოუგვარებელია აღნიშნული საკითხი და ისინი მზად არიან აქტიურად ჩაერთონ ყველა იმ ინიციატივაში, რომელიც ქვეყანაში  და მათ მუნიციპალიტეტში განხორციელდება. შეხვედრამ საზოგადოებაში საკითხის აქტუალურობიდან გამომდინარე დიდი ინტერესი გამოიწვია. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო 18 ადგილობრივმა მაცხოვრებელმა.

პროექტს – „დავასუფთაოთ საქართველო-ფაზა III“, ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმი – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“. პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით.

შეხვედრა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოს მოსახლეობასთან (19.08.2017)

in სიახლეები by

19 აგვისტოს 2017წ, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველოს წყალტუბოს რეგიონალური კოორდინატორის ორგანიზებით, პროექტის „დავასუფთაოთ საქრთველო ფაზა III” ფარგლებში, ჩატარდა შეხვედრა სოფელ  წყალტუბოს მოსახლეობასთან პროექტით დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, რომელიც გულისხმობს რეგიონებში და სოფლებში ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული  პრობლემების მოგვარებაზე ხელშეწყობას და ადგილობრივი მოსახლეობაში ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიის ჩატარებას.

შეკრებილ მოსახლეობას ადგილობრივი კორდინატორის მიერ მიეწოდა ინფორმაცია იმ საფრთხეების შესახებ, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს გარემოში ნარჩენების უსისტემოდ განთავსებით. საუბარი იყო ევროპის წამყვანი ქვეყნების მაგალითებზე, სადაც აღნიშნული პრობლება უკვე მოგარებულია.

შეხვედრაზე ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან დაფიქსირდა ის პრობლემები რაც ადგილობრივებს აწუხებს. ითქვა რომ, სოფლად  ნარჩენების პრობლემები ჯერ ჯიდევ არსებობს და ხშირად ნარჩენები იყრება უსისტემოდ გარემოში. გამოითქვა მზაობა აქტიურად ჩაერთონ ყველა  იმ ღონისძიებაში, რაც მიმართული იქნება ნარჩენების პრობლემის მოგვარებაზე. შეხვედრას ესწრებოდა 19  ადგილობრივი მაცხოვრებელი.

პროექტს – „დავასუფთაოთ საქართველო-ფაზა III“,  ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმი – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“. პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით.

შეხვედრა სოფელ დიდი ჯიხაიშის მოსახლეობასთან

in Uncategorized/სიახლეები by

 

 

15 აგვისტოს 2017, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები საქართველოს სამტრედიის რეგიონალური კოორდინატორის ორგანიზებით, პროექტის „დავასუფთაოთ საქრთველო ფაზა III” ფარგლებში, ჩატარდა შეხვედრა სოფელ დიდი ჯიხაიშის ნარჩენების მართვის პროებლემებთან დაკავშირებით.

შეხვედრაზე ადგილობრივმა კოორდინატორმა შეკრებილ საზოაგადოებას მიაწოდა ინფორმაცია ნარჩენების მართვის კუთხით საქართველოში არსებულ პრობლემებზე, მუნიციპალიტეტების ვალდებულებებზე და მსოფლიო გამოცდილებაზე ნარჩენების მართვის კუთხით.

შეხვედრამ მოსახლეობაში დიდი დაინტერესება გამოიწვია, აღინიშნა, რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიის წარმოებას და ფართომასშტაბიანი დასუფთავების აქციების ორგანიზებას. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო 13 ადგილობრივმა მაცხოვრებელმა.

პროექტს – „დავასუფთაოთ საქართველო-ფაზა III“, ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კონსორციუმი – ,,საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები-საქართველო, საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირი „ორქისი“ და „ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება და ნარჩენების მართვა“. პროექტი ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური უზრუნველყოფით, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მხარდაჭერით, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან თანამშრომლობით.

1 2 3 31
Go to Top