მთავარი / პროექტები / განხორციელებული

განხორციელებული

სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხარებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე (NAMA), სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარებისთვის“

პროექტი: „სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხრეებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე – NAMA, სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარება“.  დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი პარტნიორები: ქალები ევროპაში საერთო მომავლისათვის (WECF); ეკოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია SEMA; სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო; ახალციხის საზოგადოების განვითარების ცენტრი. პროექტის ხანგრძლივობა:  2013წლის 19 ნოემებრი – 2015 წლის 19 ნოემბერი მოქმედების  …

ნახე მეტი »

საქართველოში აღდგენადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებასა და ენერგო–ეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვაზე ხელშეწყობა

პროექტი: საქართველოში აღდგენადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებასა და ენერგო–ეფექტური  ტექნოლოგიების დანერგვაზე ხელშეწყობა დონორი ორგანიზაცია: ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში განხორციელების დრო: 2012 წელი პროექტის მიზანი:  საქართველოში აღდგენადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებისა  და ენერგო–ეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვისათვის ხელშეწყობა არასამთავრობო სექტორის ინიციატივების კონსოლიდირების, სამართლებრივი მხარდაჭერის უზრუნველყოფისა და სამთავრობო სტრუქტურებისა და მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების გზით. პროექტის ამოცანები: ქვეყნის …

ნახე მეტი »

ადგილობრივი პოტენციალის შექმნა სოფლად მდგრადი განვითარებისათვის

პროექტის სახელი: ადგილობრივი პოტენციალის შექმნა სოფლად მდგრადი განვითარებისათვის დონორი ორგანიზაცია:  ევროკავშირი განხორციელების დრო: 1/02/2010 – 1/07/2011 პარტნიორები: WECF – ევროპის ქალები საერთო მომავლისათვის; საქართველოს ეკოლოგიურ მიწათმოქმედთა ასოციაცია “სემა”;  „სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო“; „საზოგადოების განვითარების ახალციხის ცენტრი“. პროექტის ლოკაცია: სამეგრელო – აბაშისა და ხობის რაიონები; იმერეთი – ხონის რაიონი; მცხეთა-მთანეთი – ქ. მცხეთა; …

ნახე მეტი »

გარემო და უსაფრთხოება სამხრეთ კავკასიაში: ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა – წყლის რესურსებზე ფოკუსირებით

პროექტის სათაური: „გარემო და უსაფრთხოება სამხრეთ კავკასიაში: ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა – წყლის რესურსებზე ფოკუსირებით“ დონორები: შვეიცარიის ფედერალური საგარეო საქმეთა დეპარტამენტი, ბერნის უნივერსიატეტის გარემოსა და განვითარების ცენტრი (გგც). პროექტის შესრულების ვადები: 01/02/2010 – 01/07/2011 პროექტის შესრულების ადგილი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი – სოფ. ჰერეთისკარი. პროექტის მიზანი: საქართველოსა და აზერბაიჯანის ტრანსსასაზღვრო სოფლების დაახლოვებასა და თანამშრომლობას …

ნახე მეტი »

საქართველოში “კლიმატის კვირეული 2009” ორგანიზება

პროექტი: საქართველოში “კლიმატის კვირეული 2009” ორგანიზება. დონორი ორგანიზაციები:  საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა; გერმანიის გარემოს დაცვის, ბუნებრივი კონსევაციისა და ატომური უსაფრთხოების ფედერალური სამინისტრო; პარტნიორი ორგანიზაციები:ევროპელი ქალები საერთო მომავლისათვის – WECF-თან თანამშრომლობით. შედეგი: ჩატარდა კონფერენცია”სამხრეთ კავკასიის არსამთავრობო ორგანიზაციათა შესაძლებლობების გაძლიერება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული შედეგების და მისი  შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ”.

ნახე მეტი »

საქართველოს სოფლის რეგიონებში ახალი, მდგრადი მეთოდების დანერგვა

პროექტი: საქართველოს სოფლის რეგიონებში ახალი, მდგრადი მეთოდების დანერგვა: სანიტარულ-პროფილაქტიკური პრობლემების გადაჭრის, უსაფრთხო სასმელი წყლისა და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე ხელშეწყობის მიზნით. დონორი ორგანიზაციები: ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრო; “ევროპელი ქალები საერთო მომავლისათვის”- WECF-ის მხარდაჭერით. განხორციელების დრო: 2008-2010 პროექტის განხორციელების ადგილი: სამეგრელოს რეგიონი:  აბაშის რაიონი სოფ. სეფიეთი; სენაკის რაიონი: სოფ. თეკლათი და …

ნახე მეტი »

“კომპოსტირების მეთოდის დანერგვა ქ.თბილისის პარკებში ნარჩენების მდგრადი მართვის ხელშეწყობის მიზნით”

პროექტი: კომპოსტირების მეთოდის დანერგვა ქ.თბილისის პარკებში ნარჩენების მდგრადი მართვის ხელშეწყობის მიზნით”. დონორი ორგანიზაციები: საქართველოში ნიდერლანდების საელჩოს  MATRA-ს პროგარმა.  განხორციელების დრო: 2008-2009. პროექტის მიზანი: პროექტი ითვალისწინებს ნარჩენების მდგრადი მართვის ხეშეწყობას ქ.თბილისის პარკებში კომპოსტირების დანერგვის საშუალებით. პროექტის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისის 5 დასვენებისა და გართობის პარკი. პროექტის შედეგები:  დაიდგა 15 ხის კონსტრუქციის კომპოსტერი; პარკების ადმინისტრაციას …

ნახე მეტი »

დედოფლისწყაროში საბუნებისმეტყველო დისციპლინების მასწავლებლების შესაძლებლობათა გაძლიერება და მუდმივმოქმედი გარემოსდაცვითი წრეების ორგანიზება.

პროექტი: დედოფლისწყაროში საბუნებისმეტყველო დისციპლინების მასწავლებლების შესაძლებლობათა გაძლიერება და მუდმივმოქმედი გარემოსდაცვითი წრეების ორგანიზება. დონორი ორგანიზაციები:  WECF-კავკასიის წარმომადგენლობისა და ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით: განხორციელების დრო: 2007 წელი. პროექტის მიზანი: დედოფლისწყაროს რეგიონის მასწავლებლებისათვის გარემოსდაცვით საკითხებში სპეციალური ტრენინგების ორგანიზების გზით რეგიონის მოზარდი თაობის ეკოლოგიური ცნობიერების გაზრდა და მათი ჩართვა გარემოსდაცვით საქმიანობაში. პროექტის ამოცანები: – …

ნახე მეტი »

ჭარბტენიანი ტერიტორიების საერთაშორისო დღის – 2 თებერვლისადმი მიძღვნილი სემინარების მოწყობა ქალაქებში: ფოთი, ლანჩხუთი და სენაკი

პროექტი:  ჭარბტენიანი ტერიტორიების საერთაშორისო დღის – 2 თებერვლისადმი მიძღვნილი სემინარების მოწყობა ქალაქებში: ფოთი, ლანჩხუთი და სენაკი. დონორი ორგანიზაციები: საქართველოს სანაპირო ზონის ინტეგრირებული მართვის ცენტრი. განხორციელების დრო:  2006 პროექტის მიზანი და ამოცანები:  პროექტის მიმართული იყო მოსახლეობის ფართო მასების ცნობიერების ამაღლებისაკენ ჭაობების შესახებ და მიმდინარეობდა კოლხეთის დაცული ტერიტორიების ჩამოყალიბების მხარდასაჭერად. კოლხეთის ჭარბტენიანი …

ნახე მეტი »

სიმძლავრეების შექმნა და სტრატეგიის განვითარება საქართველოსთვის და ევროგაერთიანების გლობალური როლი მდგრადი განვითარების პროცესში.

პროექტი: სიმძლავრეების შექმნა და სტრატეგიის განვითარება საქართველოსთვის და ევროგაერთიანების გლობალური როლი მდგრადი განვითარების პროცესში. დონორი ორგანიზაცია:  ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში; ჰოლანდიის საელჩო საქართველოში; ევრაზიის ფონდი. განხორციელების დრო: 2006 პროექტის მიზანი და ამოცანები: საქართველოს, კავკასიის, აღმოსავლეთი და დასავლეთი ევროპისა და ცენტრალური აზიის არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსამზადებელი, სტრატეგიული შეხვედრის მოწყობა გაეროს მდგრადი განვითარების კომისიის …

ნახე მეტი »