პროექტი
დრო
დაფინანსების წყარო
1
სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშები საქართველოს მაგალითზე
01.04.2016
ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში
2
„გარემოზე ზემოქმედების შეფასების რეგულაციებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივის პროცესის მონიტორინგი“
15.03. 2016
ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში
3
ლაგოდეხის მუნციპალიტეტში სოფლების ხიზამბავრსა და გურგენიანის წყალსადენის სათავე ნაგებობის რეკონსტრუქცია.
2015
ბერნის უნივერსიტეტის განვითარებისა და გარემოსდაცვის დეპარტამენტი, შვეიცარია
4
დავასუფთაოთ მდინარეები – დავასუფთაოთ შავი ზღა
19.01.2015
შავი ზღვის ფონდი
5
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურები საქართველოში
01.05.2015-31.10.2015
ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში
6
ლაგოდეხის მუნციპალიტეტის სოფლების ხიზამბავრასა და გურგენიანის საბავშვო ბაღის რეკონსტრუქცია.
2015
ბერნის უნივერსიტეტის განვითარებისა და გარემოსდაცვის დეპარტამენტი, შვეიცარია
7
მომხმარებელთა დახმარების ცენტრი ქუთაისში
01.03.2014- 29.02.2016
ევრაზიის ფონდი
8
საიზოლაციო ღონისძიებების გამოცდა დედოფლისწყაროში (ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვა სამხრეთ კავკასიაში)
გრმანიის საზოგადოება საერთაშორისო თანამშრომლობიათვის (GZT)
9
საქართველოს ენერგეტიკის სფეროს გამოწვევები და გარემო
2014
ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში
10
სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლობა მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ მხარებთან ეროვნულად მისაღები კლიმატის ცვლილების შერბილების ქმედებებზე (NAMA), სოფლად მდგრადი ენერგიის განვითარებისთვის
2013-2015
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა
11
ქალთა როლის გაძლიერება ყველასათვის
2013-2015
ნიდარლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრო
12
რესურსების მდგრადი გამოყენება სამხრეთ კავკასიაში- ფოკუსით წყალზე
2013-2014
ბერნის უნივერსიტეტის განვითარებისა და გარემოსდაცვის დეპარტამენტი, შვეიცარია
13
დავასუფთაოთ საქართველო – საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მისი ჩართვა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროცესში (მე-2-ე ფაზა)
2013-2014
შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო
14
სამოქალაქო მონიტორინგის ხელშეწყობა ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობისას
2012-2014
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი
15
კოლხეთის რეგიონის მაღალკონსერვაციული ეკოსისტემებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვის ხელშეწყობა მდ.ტეხურის ხეობაში
2012-2013
პრო ნატურა/დედამიწის მეგობრები/შვეიცარია- FoE შვეიცარია
16
ადგილობრივი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა განახლებად ენერგო-რესურსებზე და შესაბამისი ტექნოლოგიების გავრცელება სოფლად და მოცილებულ ადგილებში
2012-2013
USAID-NATELI-II
17
საზოგადოების აქტიური ჩართულობის გაზრდა ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის მშენებლობის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში
2012
ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში
18
საქართველოში აღდგენადი ენერგიების ეფექტურად გამოყენებასა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვაზე ხელშეწყობა.
2012
ფრიდრიხ ებერტის ფონდის წარმომადგენლობა საქართველოში
19
საქართველოში კლიმატის კვირეულის ორგანიზება
2012
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა
20
ადგილობრივი შესაძლებლობების გაძლიერება სოფლად საოჯახო პირობებში გათბობის, ცხელი წყლისა და იზოლაციის სისტემების დანერგვით EEC რეგიონში.
2011-2014
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა
21
საშიში ქიმიური ნივთიერებების გამოყენების შემცირება განვითარებად ქვეყნებში- ქიმიკატების უსაფრთხოდ გამოყენების პოტენციალი არაქიმიური ალტერნატივების ჩათვლით.
2011
SAICM Quick Start Programme trust fund
22
საქართველოში კლიმატის კვირეულის ორგანიზება
2011
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა
23
დავასუფთაოთ საქართველო – საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მისი ჩართვა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების პროცესში (1-ლი ფაზა)
2010-2012
შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო
24
ადგილობრივი პოტენციალის შექმნა სოფლად მდგრადი განვითარებისათვის
01/02/2010-01/07/2011
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა
25
გარემო და უსაფრთხოება სამხრეთ კავკასიაში_ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მენეჯმენტი აქცენტირებული წყლის რესურსების მდგრად მართვაზე
01/02/2010 – 01/07/2011
შვეიცარიის ფედერალური საგარეო საქმეთა დეპარტამენტი
26
საქართველოში კლიმატის კვირეულის ორგანიზება
2010
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა
27
საქართველოს სოფლის რეგიონებში ახალი, მდგრადი მეთოდების დანერგვა: სანიტარულ-პროფილაქტიკური პრობლემების გადაჭრის, უსაფრთხო სასმელი წყლისა და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე ხელშეწყობის მიზნით.
2010
ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრო
28
რეგიონალური კონფერენცია ”სამხრეთ კავკასიის არსამთავრობო ორგანიზაციათა შესაძლებლობების გაძლიერება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული შედეგების და მისი შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ.”
2009
გერმანიის გარემოს დაცვის, ბუნებრივი კონსევაციისა და ატომური უსაფრთხოების ფედერალური სამინისტრო
29
საქართველოს სოფლის რეგიონებში ახალი, მდგრადი მეთოდების დანერგვა: სანიტარულ-პროფილაქტიკური პრობლემების გადაჭრის, უსაფრთხო სასმელი წყლისა და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე ხელშეწყობის მიზნით.
2009
ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრო
30
საქართველოში კლიმატის კვირეულის ორგანიზება
2009
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა
31
განახლებადი ენერგოტექნოლოგიების დანერგვა სოფლად;
2008-2009
გერმანიის გარემოს დაცვის, ბუნებრივი კონსევაციისა და ატომური უსაფრთხოების ფედერალური სამინისტრო
32
ნარჩენების მდგრადი მართვის ხელშეწყობისათვის კომპოსტირების მეთოდის დანერგვა ქ. თბილისის პარკებში.
2008-2009
საქართველოში ჰოლანდიის საელჩოს MATR პროგრამა
33
საქართველოს სოფლის რეგიონებში ახალი, მდგრადი მეთოდების დანერგვა: სანიტარულ-პროფილაქტიკური პრობლემების გადაჭრის, უსაფრთხო სასმელი წყლისა და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე ხელშეწყობის მიზნით
2008
ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრო
34
არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლობა, მდგრადი განვითარების ხელშეწყობისათვის საქართველოში
2008
ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო”
35
დედოფლისწყაროში საბუნებისმტყველო დისციპლინების მასწავლებლების შესაძლებლობათა გაძლიერება და მუდმივმოქმედი წრეების ორგანიზება
2007
ნორვეგიის მთავრობა
36
არასამთავრობო ორგანიზაციათა ტრენინიგი ორჰუსის კონვენციასთან დაკავშირებით საქართველოს სამ რეგიონში
2006
საქართველოში ეუთო-ს მისია
37
ჭარბტენიანი ტერიტორიების საერთაშორისო დღის – 2 თებერვლისადმი მიძღვნილი სემინარების მოწყობა ქალაქებში: ფოთი და ლანჩხუთი
2006
სზიმ ცენტრი
38
ჭაჭუნას აღკვეთილი და მოსწავლე ახალგაზრდობა
2006
ნორვეგიის მთავრობა, ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის კავკასიის ოფისი
39
სიმძლავრეების შექმნა და სტრატეგიის განვითარება საქართველოსათვის და ევროგაერთიანების გლობალური როლი მდგრადი განვითარების პროცესში
2006
ბრტანეთი საელჩო
ჰოლანდიის საელჩო
ევრაზიის ფონდი
40
აღმოსავლეთ ევროპის, კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების საწინააღმდეგო კამპანიის გაძლიერება
2005-2008
ჰივოსის ფონდი
41
სამეგრელოს რეგიონის იშვიათი და გადაშენების საფრთხის ქვეშ მყოფ მცენარეთა სახეობების დაცვა და კონსერვაცია
2004-2005
ნიდერლანდების საელჩო უკრაინაში
42
ბიოუსაფრთხოების უზრუნველყოფა აღმოსავლეთ ევროპასა, კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში
2004
ჰივოსის ფონდი
43
სოციალურად დაუცველი ჯგუფის დევნილების მომსახურეობა, თემის მობილიზება
2004
Mercy Corp
44
საერთაშორისო ახალგაზრდული `ეკო-ბანაკი 2003
2003
ევროპის ახალგაზრდული ფონდი
45
თანამშრომლობა ენერგეტიკული სიღატაკის დასაძლევად
2003
Mercy Corp
46
სამხრეთ კავკასიაში მილსადენებზე დამკვირვებელთა საზოგადოებრივი ქსელის ჩამოყალიბება და განვითარება
2002-2003
შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო
47
გენმოდიფიცირებული კულტურების კვლევა გურიასა და სამეგრელოში
2002
გლობალ გრინგრანტს ფონდი
48
საერთაშორისო ენერგო ბრიგადები
2002
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო
49
ვებ-გვერდის შექმნა ნარჩენების მოხმარების პრობლემასთან დაკავშირებით
2002
IREX – აირექსი, საქართველო
50
ქაღალდშემგროვებელი ქსელის დაარსება თბილისში
2002
გერმანიის საელჩო
51
მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება პლასტმასის ბოთლების მრავალჯერად გამოყენებაზე.
2002
გერმანიის საელჩო
52
#85 ბაგა ბაღის დათბუნება
2002
ბრიტანეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო DFID
53
#63 ბაგა-ბაღის დათბუნება
2001
გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP
54
ბაგა-ბაღი `საპოვნელა~-ს დათბუნება
2001
გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP
55
#206 ბაგა-ბაღის დათბუნება
2001
შვეიცარიის განვითარების ფონდი
56
საერთაშორისო ენერგო ბრიგადები
2001
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო
57
საყოფაცხოვრებო, ტოქსიკური და სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენებით წყლის დაბინძურების შემცირების სტრატეგია საქართველოს შავი ზღვის პირა ზონაში
2001-2002
საბერძნეთის მთავრობა
58
საზოგადოების მონაწილეობა გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში
2000
კანადის საელჩო
59
ენერგო ბრიგადები III ფაზა
2000
იაპონიის საელჩო, Staples Trust, LCB, გერმანიის საელჩო
60
ბანკების დამკვირებელთა ქსელი
2000
BANK WATCH საერთაშორისო ქსელი,
61
კლიმატის ცვლილების კამპანია
1999
FOE US-ის მცირე გრანტების პროგრამა
62
წყლის დაზოგვის კამპანია სამხრეთ ოსეთში
1999
Hilfswerk Austria
63
გარემოსდაცვითი პოლიტიკა და საზოგადოების მონაწილეობა
1999
ნიდერლანდების სამეფოს მთავრობა
64
გადავარჩინოთ შავი ზღვა
1998
TACIS -ის შავი ზღვის პროგრამა
65
საქართველოს ენერგობრიგადები, მეორე ეტაპი
1998
Know How Fund,OSGF
66
საქართველოს ენერგობრიგადები, პირველი ეტაპი
1997
Know How Fund
67
ალტერნატიული ენერგეტიკა ევროპაში
1997
შვეიცარიის მთავრობა, დედამიწის მეგობრები-ევროპა
68
სამეგრელოს ბიომრავალფეროვნება
1997
შვეიცარიის მთავრობა,
პრო ნატურა/დედამიწის მეგობრები-შვეიცარია
69
ბიოფერმების მნიშვნელობა საქართველოსთვის
1995-1997
TACIS
70
მდგრადი ევროპა
1994-1997
TACIS
71
სამყარო და მისი ბინადარნი
1996
ღია საზოგადოება საქართველო
72
წითელ წიგნში შეტანილი სახეობების დაცვა
1996
ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
73
ბიოგაზის აპარატის სადემონსტრაციო პროექტი ლაგოდეხში.
1995
ISAR
74
სემინარი ტყის დაცვის ბიოლოგიური მეთოდების შესახებ
1995
OSGF
75
დემოკრატიზაციის პროგრამა, ტექნიკური დახმარება
1996
TACIS
76
მდგრადი ჩრდილოეთი და სამხრეთი
1994
TACIS