• მოთხოვნა ინტერესის გამოსახატად, გარემოსდაცვის სამ ექსპერტზე (ბიომრავალფეროვნების, გარემოსდაცვითი მართვისა ან/და გეოლოგიის მიმართულებებით)

    2018.05.08
    პროექტის სახელწოდება: „არასამთავრობო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე“ პროექტის ნომერი: ENI 2017 393903 საგანი: გარემოსდაცვის სამ ექსპერტზე (ბიომრავალფეროვნების, გარემოსდაცვითი მართვისა ან და გეოლოგიის მიმართულებებით) 1. ინფორმაცია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების გაძლიერება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საზოგადოების ინკლუზიურ და მდგრად განვითარებაში. პროექტი მიზნად ისახავს გააძლიეროს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს 4 მხარეში (მცხეთა–მთიანეთი; იმერეთი; რაჭა–ლეჩხუმი და სამცხე–ჯავახეთი), გაზარდოს საზოგადოების ცნობიერება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროცედურებთან დაკავშირებით და გააუმჯობესოს მათი ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. პროექტს ახორციელებენ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები – საქართველო; სითი ინსტიტუტი საქართველო; სამეცნიერო–ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“ და საზოგადოებრივი დამცველი. 2. სამუშაოს მასშტაბი, პასუხისმგებლობები და შემოთავაზებული ანალიტიკური სამუშაოს აღწერა გარემოსდაცვითი ექსპერტების ჩართულობა მიზნად ისახავს სამიზნე ჯგუფების გარემოსდაცვითი შეფასების შესაძლებლობების გაძლიერებას. მათი მოვალეობებია: – მოამზადონ გარემოსდაცვითი შეფასებები სხვადასხვა მიმართულებით (გარემოსდაცვის, ბიომრავალფეროვნების, გეოლოგიის) ინფრასტრუქტურული ან სხვა ტიპის პროექტებისთვის, რომლებიც ხორციელდება პროექტის დაფარვის ტერიტორიებზე; – მოამზადონ კომენტარები/დასკვნები გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშებზე, რომლებიც მომზადებულია ინფრასტრუქტურული ან სხვა ტიპის პროექტებისთვის; – მოამზადონ მიმოხილვა (სხვადასხვა მაგალითით) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურის დოკუმენტებზე; – მოამზადონ ხშირად განმეორებადი შეკითხვების ნუსხა საჯარო განხილვებზე (გზშ/სგშ) არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის; – მოამზადონ მაგალითები გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურებზე თითოეული რეგიონისთვის; – გზშ/სგშ განხილვებზე დასწრება; – მოამზადონ გარემოსდაცვითი რეკომენდაციები შესაბამის პროექტებთან დაკავშირებით; – გაუწიონ კონსულტაციები არასამთავრობო ორგანიზაციებს რეგიონში. 3. საჭირო კვალიფიკაცია სახელწოდება: გარემოსდაცვის ექსპერტი განათლება: • მაგისტრის ხარისხი გარემოსდაცვით მართვაში ან მონათესავე სპეციალობაში. გამოცდილება: • 10 წლიანი გამოცდილება შესაბამის სფეროში; • ანალიტიკური უნარები; • ორგანიზაციული და პრობლემების გადაჭრის უნარები; • უნარი დაამყაროს კარგი სამუშაო ურთიერთობა სხვადასხვა გამოცდილების მქონე თანამშრომელთან. 4. ანგარიშგება – ყოველთვიური ანგარიშგება შესრულებული ამოცანებისა და შედეგების შესახებ; - სამუშაო დღეების აღრიცხვის ჟურნალის წარმოება ყოველთვიურად; – კონსულტანტმა უნდა ითანამშრომლოს და ანგარიშვალდებულია პროექტის მენეჯერის წინაშე. დაინტერესების შემთხვევაში განაცხადის წარდგენა 2018 წლის 30 მაისამდე საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრები საქართველო

    მობ; (995 99) 260 695;

    email : nukri_ina@yahoo.com

    Nikoloz Inashvili Office Manager